Na stiahnutie

Aktivita C4: Výpočty energie a CO2 – výpočty PHPP – analýza potenciál budovy po obnove: C4_iEPD_vystup C4.3b_2_Calculations-of- energy-and-CO2-PHPP

Aktivita C4: Energetická optimalizácia – architektonická štúdia pre bytový dom – zateplený Karloveská / Silvánska / Levárska, Bratislava – Karlova Ves: C4_iEPD_vystup C4.2_1_Architectural-study

Aktivita C8: Udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami – decentralizovaný spôsob odvodnenia – Právna úprava v zahraničí a na Slovensku: C8-Pravna_uprava_zrazkova_voda-SR

Aktivita C2: Štúdia modelovania teplôt so zameraním na teplotné ostrovy v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves: C2-studia-modelovania-teplot-mestsky-tepelny-ostrov-MC-BA-KV

Aktivita C2: Súčasná klimatická charakteristika MČ Bratislava-Karlova Ves a popis scenárov dopadov zmeny klímy na riešené územie: C2-klimaticka-charakteristika-MC-BA-KV-scenare-dopad-zmena-klimy

Aktivita A2: Kritériá pri tvorbe a obnove verejných priestranstiev s ohľadom na podmienky meniacej sa klímy: A2-Kriteria_obnovy_verejne_priestranstva

Aktivita A2: Návrh zásad pri budovaní a obnove spevnených povrchov v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves: A2-navrh-zasad-priepustne-materialy-povrchy

Aktivita D1: Monitoring výskytu vybraných druhov živočíchov na sídlisku Dlhé diely v mestskej časti Bratislava–Karlova Ves:
Monitoring výskytu vybraných druhov živočíchov na sídlisku Dlhé diely, mapky výskytu: 4.1-Body Af vyskytu slepuch lamavy, 4.2-Body Lv vyskytu jasterica zelena, 4.3-Body Zl vyskytu uzovka stromova, 4.4-Body Ca vyskytu uzovka hladka, 4.5-Body Pm vyskytu jasterica murova, 4.6-Body Bv vyskytu ropucha zelena, 4.7-Body vyskytu jez

Aktivita C5: Správa z mapovania a identifikácie priestorov: Správa z mapovania a identifikácie priestorov – Jurigovo námestie

Aktivita D2: Prvá monitorovacia správa: Spokojnosť obyvateľov s kvalitou života na sídlisku Dlhé diely, English Summary

Aktivita C1: Situační správa: Přehled přístupů k hodnocení zmírňování klimatické změny a odolnosti městského prostředí, English Summary.

Aktivita C4: Správa z prieskumu: Návrh obnovy bytových domov a kvantifikácia potenciálu úspor energie bytového fondu MČ Bratislava-Karlova Ves, English Summary

Aktivita C2: Podkladový materiál – technická správa: Modelovanie a mapovanie povodňového ohrozenia riešeného územia sídliska Dlhé diely v MČ Karlova Ves   

Aktivita D1: Podkladový materiál – správa z entomologického monitoringu: Predrealizačný entomologický monitoring trávnatých plôch v areáloch ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova  

Aktivita D1: Podkladový materiál – odborná správa o aktuálnom stave vegetácie na modelových lokalitách: Odborná botanická štúdia z monitoringu školských areálov (ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova)