Na stiahnutie

Aktivita C5: Vizualizácia obnovy Jurigovho námestia 

Aktivita C4: Kvantifikácia potenciálu energetických úspor bytového fondu panelových BD v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

Aktivita C1: Nástroj na hodnotenie miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku ku zmene klímy a adaptácie na zmenu klímy. 

Aktivita C2: Hodnotenie zraniteľnosti časti územia MČ Bratislava – Karlova Ves na dopady zmeny klímy

Aktivita D1: Monitorovacia správa z botanického monitoringu trávnatých plôch a drevín v areáloch ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova

Aktivita D1: Entomologický monitoring trávnatých plôch v areáloch ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova – správa za rok 2019

Aktivita C2: Mobilita a miestna preprava v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 2019: Výsledky dotazníkového prieskumu

Aktivita C2: Uhlíková stopa mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Místní příspěvek městské části ke globální změně klimatu 

Aktivita C4: Energetická optimalizácia PHPP pre dva bytové domy, obnovený a neobnovený 

Aktivita C4: Architektonická štúdia dvoch budov: Karloveská 47 a Pribišova 37

Aktivita C8: Udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami – decentralizovaný spôsob odvodnenia – Právna úprava v zahraničí a na Slovensku

Aktivita C2: Štúdia modelovania teplôt so zameraním na teplotné ostrovy v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Aktivita C2: Súčasná klimatická charakteristika MČ Bratislava-Karlova Ves a popis scenárov dopadov zmeny klímy na riešené územie

Aktivita A2: Kritériá pri tvorbe a obnove verejných priestranstiev s ohľadom na podmienky meniacej sa klímy

Aktivita A2: Návrh zásad pri budovaní a obnove spevnených povrchov v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Aktivita D1: Monitoring výskytu vybraných druhov živočíchov na sídlisku Dlhé diely, mapky výskytu: 4.1-Body Af vyskytu slepuch lamavy, 4.2-Body Lv vyskytu jasterica zelena, 4.3-Body Zl vyskytu uzovka stromova, 4.4-Body Ca vyskytu uzovka hladka, 4.5-Body Pm vyskytu jasterica murova, 4.6-Body Bv vyskytu ropucha zelena, 4.7-Body vyskytu jez

Aktivita C5: Správa z mapovania a identifikácie priestorov: Správa z mapovania a identifikácie priestorov – Jurigovo námestie

Aktivita D2: Prvá monitorovacia správa: Správa z prieskumu nemateriálnych benefitov projektu DELIVER

Aktivita D2: Prvá monitorovacia správa: Spokojnosť obyvateľov s kvalitou života na sídlisku Dlhé diely, English Summary

Aktivita C1: Situační správa: Přehled přístupů k hodnocení zmírňování klimatické změny a odolnosti městského prostředí 

Aktivita C4: Správa z prieskumu: Návrh obnovy bytových domov a kvantifikácia potenciálu úspor energie bytového fondu MČ Bratislava-Karlova Ves, English Summary

Aktivita C2: Podkladový materiál – technická správa: Modelovanie a mapovanie povodňového ohrozenia riešeného územia sídliska Dlhé diely v MČ Karlova Ves   

Aktivita D1: Podkladový materiál – správa z entomologického monitoringu: Predrealizačný entomologický monitoring trávnatých plôch v areáloch ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova  

Aktivita D1: Podkladový materiál – odborná správa o aktuálnom stave vegetácie na modelových lokalitách: Odborná botanická štúdia z monitoringu školských areálov (ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova)