Obnova

Monitorovanie

Hodnotenie klimatickej odolnosti, znižovania emisií CO2 a účinnosti opatrení

Akčný plán

Vypracovanie strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Obnova

Hĺbková obnova budov a verejných priestranstiev vrátane prírode blízkych riešení a podpory biodiverzity

Informovanosť

Zvyšovanie informovanosti a zapojenie miestnych komunít

Legislatíva

Stratégie, normy, metodiky a podporné dokumenty

Obnova budov a verejných priestranstiev vrátane prírode blízkych riešení a podpory biodiverzity

V súčasnosti chýba nielen nástroj na hodnotenie odolnosti voči zmene klímy a metodika na vypracovanie strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ale aj konkrétne príklady realizovaných adaptačných a mitigačných opatrení nielen na budovách, ale aj vo verejnom priestore. Zmena klímy si vyžaduje riešenia, ktoré bude nielen inovatívne ale aj demonštratívne, slúžiace ako príklad pre iné podobné sídliská. Pri obnove budov, verejných priestorov a zelene sa zároveň budú uprednostňovať prírode blízke riešenia a realizovať opatrenia podporujúce biodiverzitu

 

Čo sme naplánovali

Na základe výpočtu uhlíkovej stopy v MČ Bratislava Karlova Ves, (výpočet prebiehal v roku 2017) tvorí spotreba energií vo verejných budovách 87,7% celkovej spotreby energie MČ Bratislava Karlova Ves.. V rámci projektu DELIVER sa pilotne obnovia 2 verejné budovy (škola a škôlka) a verejné priestory. Na základe podrobných analýz sa kvantifikuje potenciál úspor energie pre bytový fond v Mestskej časti Bratislava Karlova Ves.  Za pomoci opatrení n podporu biodiverzity sa  prinesie viac zelene a  života do sídlisk a na verejné priestranstvá – školské dvory a vnútrobloky a zároveň zlepšia miestnu klímu aj pre ľudí (zeleň – zvýši vlhkosť vzduchu, zvýši výpar a zníži teploty v lete).

Postup riešenia:

S cieľom znížiť uhlíkovú stopu bola v roku 2017 spracovaná čiastočná projektová dokumentácia pre obnovu Materskej školy Kolískova (MŠ Kolískova) a začalo sa s predprojektovou prípravou hĺbkovej obnovy Základnej školy A.Dubčeka (ZŠAD), nakoľko táto škola vykazuje veľký potenciál úspory energie. Pilotnou obnovou týchto verejných budov sa zároveň sleduje inovatívny a prototypový prístup zameraný nielen na zníženie samotnej uhlíkovej stopy (prostredníctvom úspor energie), ale aj aplikácia rozličných adaptačných opatrení a prírode blízkych riešení. Prototypový charakter je daný riešením, ktoré kombinuje, zmierňujúce (mitigačné) a adaptačné opatrenia ako aj zahŕňa opatrenia na podporu biodiverzity a vzdelávanie v adaptácie a mitigácie osobitne v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako aj prírode blízkych riešení a trvalo udržateľného manažmentu zrážkových vôd. Tento prístup by mal byť v podmienkach Slovenska jedinečný a má potenciál byť replikovateľný nielen na Slovensku, ale aj v iných podobných obytných štvrtiach s panelovou výstavbou ako aj v iných európskych mestách a obciach. Samotná obnova budov bude tiež obsahovať určité prototypové riešenia.  Cieľom je pri rekonštrukcii dvoch verejných budov (ZŠAD a MŠ Kolískova dosiahnuť štandard budovy s takmer nulovou spotrebou energie (A0). Popri úsporách energie (potreba tepla na vykurovanie zhruba na úrovni pasívneho domu a využitie obnoviteľných zdrojov energie) predpokladáme podstatné zlepšenie kvality vnútorného prostredia pre žiakov vďaka vetraciemu systému.

Demonštratívne „prírode blízke“ riešenia sa stanú súčasťou výučbového procesu, vrátane modelového prístupu k zrážkovej vode (zachytávanie a jej sekundárne využitie), uplatneniu vegetačných striech a stien, opatrení na podporu biodiverzity na budove ako aj v rámci jej areálu (útočištné biotopy pre živočíchy, komunitná záhrada) v nadväznosti na už realizované opatrenia. Sledovanie fungovania budovy (prevádzka, energetické nároky, hniezdenie vtákov atď.) bude možné v rámci školy, v priestoroch Komunitného vzdelávacieho centra (pozri aj časť Informovanosť)  aj cez internet.

Pri obnove verejných priestorov  budú realizované niektoré z nasledovných  mitigačných a adaptačných opatrení:

  • udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou – vybudovanie systému, ktorý bude zbierať zrážky zo striech a povrchov a zadržiavať ich, prípadne zabezpečovať ich vsakovanie rôznym spôsobom (bioretencia, jazierka, vsakovacie zóny, prielahy a pod.).
  • použitie priepustných povrchov spevnených plôch
  • zvýšenie podielu vegetácie (výsadba stromov a kríkov, použitie alternatívnych typov vegetácie).
  • použitie rôznych vodných prvkov – dažďová záhrada a pod.
  • pilotné použitie iných farieb a reflexných povrchov
  • podpora udržateľnej mobility

V rámci podpory biodiverzity sa budú inštalovať hniezdne búdky pre netopiere a dážďovníka tmavého, vysadia sa dreviny, vysejú kvitnúce lúky, vytvoria sa podmienky pre užitočných živočíchov (na prezimovanie ježkov a pod.).

Čo sme doteraz urobili