Predstavy obyvateľov o budúcom vzhľade a funkcii Jurigovho námestia

V priebehu najbližších mesiacov sa bude konať mapovanie verejného priestranstva Jurigovho námestia a jeho okolia. Bude sa zisťovať jeho súčasný stav aj z pohľadu jeho návštevníkov, vrátane obyvateľov najbližšieho okolia, napríkald, či sú spokojní s pomerom zelene, zložením a údržbou stromov, s povrchmi a materiálmi použitými na námestí.
Participatívny proces plánovania obnovy tohto verejného priestoru verejnosťou začal v druhej polovici apríla. Približne do polovice mája bude k dispozícii jednoduchý dotazník, ktorého cieľom je zistiť, ako obyvatelia miesto využívajú a ako vnímajú jeho aktuálny stav a funkčnosť. Dotazník bude k dispozícii online na stránke mestskej časti Bratislava-Karlova Ves aj v papierovej podobe v Centre služieb občanov na Miestnom úrade BA-KV, a distribuovaný bude aj cez správcov bytových domov v okolí námestia.
Prvé verejné stretnutie bude mať formu prechádzky (cca 2 hodiny), na ktorej si priblížime jednotlivé časti námestia, jeho problémy a potenciál. Stretnutie sa uskutoční priamo na Jurigovom námestí, 28. mája o 18.00 so začiatkom pri fontáne (pred samoobsluhou). V júni prebehne druhé, tzv. plánovacie stretnutie, ktoré sa bude venovať už plánovaniu konkrétnych predstáv obyvateľov ako by mal vybraný verejný priestor na sídlisku vyzerať. Podnety obyvateľov budú podkladom pre projektanta, ktorý pripraví návrh riešenia revitalizácie priestranstva. Výber projektanta prebehne formou verejného obstarávania. Koncom roku bude návrh premeny námestia predstavený verejnosti, aby sa mohla vyjadriť a dať posledné pripomienky pred jeho dopracovaním. Samotná realizácia návrhu premeny námestia bude závisieť od rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré je vlastníkom pozemkov.