Na stiahnutie

Aktivita C4: Brožúra Hĺbková obnova je smart riešenie pre bytové domy

Aktivita D1: Monitorovacia správa z botanického monitoringu areálov ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova 2022

Aktivita C2: Návrh zásad a regulatívov pre územné plánovanie

Aktivita C5: Vyhodnotenie a monitorovacia správa: Modelové riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve Kaskády

Aktivita C7: Video záznam zo seminára Panelové bytové domy – panelstory v kontexte energetickej krízy 19.01.2023

Aktivita C8: Aktivita C8: Návrh odvetvových technických noriem „Udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami“ – Terminológia

Aktivita D1: Monitoring opeľovačov v Karlovej Vsi – záverečná správa za obdobie 2019-2022 

Aktivita C8: Posúdenie a analýza súčasného legislatívnoregulačného rámca SR z hľadiska reakcie na dopady zmeny klímy 

Aktivita C8: Skúsenosti z prípravy a implementácie pilotných demonštračných opatrení a analýza súvisiacich právnych predpisov   

Aktivita D1: Monitorovacia správa z botanického monitoringu trávnatých plôch a drevín v areáloch ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova za rok 2021   

Aktivita D1: Bodové/profilové meranie teplôt a vlhkosti pre potreby vyhodnotenia zraniteľnosti (expozícia) v riešenom území a na pilotných plochách pred a po realizácii opatrení v riešenom území v MČ Bratislava-Karlova Ves (roky 2019 a 2022). Záverečná správa 

Aktivita D1: Bodové/profilové meranie teplôt a vlhkosti pre potreby vyhodnotenia zraniteľnosti (expozícia) v riešenom území
a na pilotných plochách po realizácii opatrení v riešenom území v MČ Bratislava-Karlova Ves (rok 2022). Dielčia správa  

Aktivita D1: Bodové/profilové meranie teplôt a vlhkosti pre potreby vyhodnotenia zraniteľnosti (expozícia) v riešenom území a na pilotných plochách pred realizáciou opatrení v riešenom území v MČ Bratislava-Karlova Ves (rok 2019). Dielčia správa  

Aktivita C5: Opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy – tieniace plachty na detských ihriskách 2022 

Aktivita D1: Monitoring opeľovačov v Karlovej Vsi – záverečná správa za rok 2021 

Aktivita C5: Opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy – tieniace plachty na detských ihriskách 2021 

Aktivita C1: Výsledky testovania miest prostredníctvom nástroja KLIMASKEN  

Aktivita D1: Monitorovacia správa z botanického monitoringu trávnatých plôch a drevín v areáloch ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova 2020

Aktivita C2: Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Aktivita D2: Druhá monitorovacia správa – Správa z prieskumu nemateriálnych benefitov projektu 

Aktivita D1: Monitoring opeľovačov v Karlovej Vsi – záverečná správa za rok 2020 

Aktivita D2: Druhá monitorovacia správa: Sídlisko Dlhé diely a zmena klímy – čo sa zmenilo po dvoch rokoch  

Aktivita C2: Klimatický akčný plán

Aktivita D1: Monitorovacia správa z botanického monitoringu trávnatých plôch a drevín v areáloch ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova 2019

Aktivita C2: Hodnotenie zraniteľnosti časti územia MČ Bratislava – Karlova Ves na dopady zmeny klímy

Aktivita C4: Architektonické štúdie dvoch bytových domov – obnovený a neobnovený  

Aktivita C4:  Kvantifikácia potenciálu energetických úspor bytového fondu panelových BD v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  

Aktivita C2: Štúdia modelovania teplôt so zameraním na teplotné ostrovy v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Aktivita D1: Monitoring výskytu vybraných druhov živočíchov na sídlisku Dlhé diely (mestská časť Bratislava – Karlova Ves)

Aktivita C2: UHLÍKOVÁ STOPA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRATISLAVA KARLOVA VES Místní příspěvek městské části ke globální změně klimatu

Aktivita A2:  Projektová dokumentácia (výber časti dokumentov): Revitalizácia verejného priestranstva – Jurigovo námestie

Aktivita A2: SPRÁVA Z MAPOVANIA A IDENTIFIKÁCIE PRIESTOROV Jurigovo námestie, Bratislava-Karlova Ves  

Aktivita D1: Odborná botanická štúdia z monitoringu školských areálov (ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova)

Aktivita D1: Správa z entomologického monitoringu: Predrealizačný entomologický monitoring trávnatých plôch v areáloch ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova 

Aktivita C2: Súčasná klimatická charakteristika MČ Bratislava-Karlova Ves a popis scenárov dopadov zmeny klímy na riešené územie

Aktivita C2: Technická správa: Modelovanie a mapovanie povodňového ohrozenia riešeného územia sídliska Dlhé diely v MČ Karlova Ves

Aktivita C4: Správa z prieskumu jestvujúceho stavu bytových domov MČ Bratislava-Karlova Ves 

Aktivita C1: Situačná správa: Přehled přístupů k hodnocení zmírňování klimatické změny a odolnosti městského prostředí

Aktivita D2: Prvá monitorovacia správa. Správa z prieskumu nemateriálnych benefitov projektu DELIVER 

Aktivita D2: Prvá monitorovacia správa: Spokojnosť obyvateľov s kvalitou života na sídlisku Dlhé diely

Aktivita E2: Ako podporiť biodiverzitu v mestskom prostredí

Prezentácia v rámci poradenstva pre obyvateľov Ovocné dreviny v mestskom prostredí – Príklady z Karlovej Vsi

Prezentácia pre deti Odolné sídliská – Ostrovy biodiverzity  

Stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike 2022: Adaptácia a mitigácia na príklade MČ BA Karlova Ves – od strategických dokumentov k ich implementácii      

Otvorenie Komunitného centra pre zmenu klímy a biodiverzitu (KVC) – Predstavenie KVC v kontexte projektov DELIVER a MITADAPT   

Otvorenie Komunitného centra pre zmenu klímy a biodiverzitu (KVC) – BSK Ekocentrum Čunovo   

Otvorenie Komunitného centra pre zmenu klímy a biodiverzitu (KVC) – Představení interaktivních modelů ilustrujících
dopady klimatické změny v prostředí sídel      

Otvorenie Komunitného centra pre zmenu klímy a biodiverzitu (KVC) – Biodiverzitné opatrenia v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova   

Odborný seminár o online nástroji KLIMASKEN – Príklady reálneho využitia klimatického štítku v ČR a SR

Odborný seminár o online nástroji KLIMASKEN – Doterajšie výsledky a ich porovnávanie

Odborný seminár o online nástroji KLIMASKEN – Skúsenosti so zberom dát

Odborný seminár o online nástroji KLIMASKEN – Prehľad vybraných vstupných dát pre klimatický štítok

Odborný seminár o online nástroji KLIMASKEN – Ukážka online prostredia a práca s užívateľským rozhraním

Odborný seminár o online nástroji KLIMASKEN – Predstavenie nástroja KLIMASKEN

Odborný seminár o online nástroji KLIMASKEN – Video záznam

Konferencia LIFE Tree Check Aby město nepálilo 

LIFE in the New European Bauhaus – Home, Incentivising a behavioural change towards more sustainable ptractices 

Medzinárodná konferencia EUSDR: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v Bratislave MČ Karlova Ves 

3rd Virtual ADAPTto CLIMATE Conference: Urban Adaptation and Mitigation evaluation, tools, Action Plan and measures

Poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov v Karlovej Vsi – 6. Finančné poradenstvo v rámci zabezpečenia realizácie obnovy

Poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov v Karlovej Vsi – 5. Budovanie vegetačných striech, vegetačných stien, zeleň v spoločných priestoroch   

Poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov v Karlovej Vsi – 4. Hospodárenie so zrážkovou vodou

Poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov v Karlovej Vsi – 3. Ochrana biodiverzity

Poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov v Karlovej Vsi – 2. Stavebné úpravy pri obnove budov a projektová dokumentácia a s ňou súvisiace procesy – 2  

Poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov v Karlovej Vsi – 2. Stavebné úpravy pri obnove budov a projektová dokumentácia a s ňou súvisiace procesy – 1

Poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov v Karlovej Vsi – 1. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti pri obnove budov

Poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov v Karlovej Vsi – Úvodná prezentácia

KLIMASKEN Prešov

Smart City 2019 – Digitál je šanca aj pre slovenská mestá

Program LIFE EÚ – financie na prispôsobovanie sa zmene klímy a jej zmiernenie: Čo šlo hladko a aké boli prekážky

Dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k sídelnému prostrediu

Sídliská ako živé organizmy: špecifiká panelových sídlisk z perspektívy sociálnej antropológie

Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030 a podporné nástroje na obnovu bytových panelových domov

Praktické skúsenosti a výsledky financovania obnovy bytového fondu s dôrazom na úsporu energií a zvýšenie bezpečnosti budov aj kvality obytného prostredia vrátane revitalizácie zanedbaných území v sídlach SR

Predstavenie metodologického rámca hodnotenia zraniteľnosti na dopady zmeny klímy – skúsenosti s aplikáciou na Slovensku

Zkušenosti se stanovením emisí skleníkových plynů a s hodnocením uhlíkové stopy na městské úrovni v prostředí ČR

The use of European Land Monitoring data, methods and indicators and the example of Urban atlas for local assessments

Predstavenie aktivít projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

Nature-based solutions for urban resilience

Pasívní budovy: Otevřená zahrada monitoring a zkušenosti z provozu