Na stiahnutie

Aktivita C5: Opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy – tieniace plachty na detských ihriskách 

Aktivita C1: Výslekdy testovania miest prostredníctvom nástroja KLIMASKEN    

Aktivita D1: Monitorovacia správa z botanického monitoringu trávnatých plôch a drevín v areáloch ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova 2020

Aktivita C8: Posúdenie súčasného legislatívno-regulačného rámca SR  

Aktivita C2: Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Aktivita D2: Druhá monitorovacia správa – Správa z prieskumu nemateriálnych benefitov projektu 

Aktivita D1: Monitoring opeľovačov v Karlovej Vsi – záverečná správa za rok 2020 

Aktivita D2: Druhá monitorovacia správa: Sídlisko Dlhé diely a zmena klímy – čo sa zmenilo po dvoch rokoch  

Aktivita C2: Klimatický akčný plán

Aktivita D1: Monitorovacia správa z botanického monitoringu trávnatých plôch a drevín v areáloch ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova 2019

Aktivita C2: Hodnotenie zraniteľnosti časti územia MČ Bratislava – Karlova Ves na dopady zmeny klímy

Aktivita C4: Architektonické štúdie dvoch bytových domov – obnovený a neobnovený  

Aktivita C4:  Kvantifikácia potenciálu energetických úspor bytového fondu panelových BD v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  

Aktivita C2: Štúdia modelovania teplôt so zameraním na teplotné ostrovy v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Aktivita D1: Monitoring výskytu vybraných druhov živočíchov na sídlisku Dlhé diely (mestská časť Bratislava – Karlova Ves)

Aktivita C2: UHLÍKOVÁ STOPA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRATISLAVA KARLOVA VES Místní příspěvek městské části ke globální změně klimatu

Aktivita A2:  Projektová dokumentácia (výber časti dokumentov): Revitalizácia verejného priestranstva – Jurigovo námestie

Aktivita A2: SPRÁVA Z MAPOVANIA A IDENTIFIKÁCIE PRIESTOROV Jurigovo námestie, Bratislava-Karlova Ves  

Aktivita D1: Odborná botanická štúdia z monitoringu školských areálov (ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova)

Aktivita D1: Správa z entomologického monitoringu: Predrealizačný entomologický monitoring trávnatých plôch v areáloch ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova 

Aktivita C2: Súčasná klimatická charakteristika MČ Bratislava-Karlova Ves a popis scenárov dopadov zmeny klímy na riešené územie

Aktivita C2: Technická správa: Modelovanie a mapovanie povodňového ohrozenia riešeného územia sídliska Dlhé diely v MČ Karlova Ves

Aktivita C4: Správa z prieskumu jestvujúceho stavu bytových domov MČ Bratislava-Karlova Ves 

Aktivita C1: Situačná správa: Přehled přístupů k hodnocení zmírňování klimatické změny a odolnosti městského prostředí

Aktivita D2: Prvá monitorovacia správa. Správa z prieskumu nemateriálnych benefitov projektu DELIVER 

Aktivita D2: Prvá monitorovacia správa: Spokojnosť obyvateľov s kvalitou života na sídlisku Dlhé diely

Medzinárodná konferencia EUSDR: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v Bratislave MČ Karlova Ves 

3rd Virtual ADAPTto CLIMATE Conference: Urban Adaptation and Mitigation evaluation, tools, Action Plan and measures

Poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov v Karlovej Vsi – 6. Finančné poradenstvo v rámci zabezpečenia realizácie obnovy 

Poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov v Karlovej Vsi – 5. Budovanie vegetačných striech, vegetačných stien, zeleň v spoločných priestoroch

Poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov v Karlovej Vsi – 4. Hospodárenie so zrážkovou vodou 

Poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov v Karlovej Vsi – 3. Ochrana biodiverzity 

Poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov v Karlovej Vsi – 2. Stavebné úpravy pri obnove budov a projektová dokumentácia a s ňou súvisiace procesy 

Poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov v Karlovej Vsi – 1. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti pri obnove budov 

Poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov v Karlovej Vsi – Úvodná prezentácia 

KLIMASKEN Prešov

Smart City 2019 – Digitál je šanca aj pre slovenská mestá 

Program LIFE EÚ – financie na prispôsobovanie sa zmene klímy a jej zmiernenie: Čo šlo hladko a aké boli prekážky  

Dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k sídelnému prostrediu

Sídliská ako živé organizmy: špecifiká panelových sídlisk z perspektívy sociálnej antropológie

Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030 a podporné nástroje na obnovu bytových panelových domov

Praktické skúsenosti a výsledky financovania obnovy bytového fondu s dôrazom na úsporu energií a zvýšenie bezpečnosti budov aj kvality obytného prostredia vrátane revitalizácie zanedbaných území v sídlach SR

Predstavenie metodologického rámca hodnotenia zraniteľnosti na dopady zmeny klímy – skúsenosti s aplikáciou na Slovensku

Zkušenosti se stanovením emisí skleníkových plynů a s hodnocením uhlíkové stopy na městské úrovni v prostředí ČR

The use of European Land Monitoring data, methods and indicators and the example of Urban atlas for local assessments

Predstavenie aktivít projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

Nature-based solutions for urban resilience

Pasívní budovy: Otevřená zahrada monitoring a zkušenosti z provozu