Na stiahnutie

Aktivita D1: Monitoring opeľovačov v Karlovej Vsi – záverečná správa za rok 2020 

Aktivita D2: Druhá monitorovacia správa: Sídlisko Dlhé diely a zmena klímy – čo sa zmenilo po dvoch rokoch  

Aktivita C2: Klimatický akčný plán

Aktivita C2: Hodnotenie zraniteľnosti časti územia MČ Bratislava – Karlova Ves na dopady zmeny klímy

Aktivita C4: Architektonické štúdie dvoch bytových domov – obnovený a neobnovený  

Aktivita C4:  Kvantifikácia potenciálu energetických úspor bytového fondu panelových BD v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  

Aktivita C2: Štúdia modelovania teplôt so zameraním na teplotné ostrovy v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Aktivita D1: Monitoring výskytu vybraných druhov živočíchov na sídlisku Dlhé diely (mestská časť Bratislava – Karlova Ves)

Aktivita C2: UHLÍKOVÁ STOPA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRATISLAVA KARLOVA VES Místní příspěvek městské části ke globální změně klimatu

Aktivita C5: SPRÁVA Z MAPOVANIA A IDENTIFIKÁCIE PRIESTOROV Jurigovo námestie, Bratislava-Karlova Ves  

Aktivita D1: Odborná botanická štúdia z monitoringu školských areálov (ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova)

Aktivita D1: Správa z entomologického monitoringu: Predrealizačný entomologický monitoring trávnatých plôch v areáloch ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova 

Aktivita C2: Súčasná klimatická charakteristika MČ Bratislava-Karlova Ves a popis scenárov dopadov zmeny klímy na riešené územie

Aktivita C2: Technická správa: Modelovanie a mapovanie povodňového ohrozenia riešeného územia sídliska Dlhé diely v MČ Karlova Ves

Aktivita C4: Správa z prieskumu jestvujúceho stavu bytových domov MČ Bratislava-Karlova Ves 

Aktivita C1: Situačná správa: Přehled přístupů k hodnocení zmírňování klimatické změny a odolnosti městského prostředí

Aktivita D2: Prvá monitorovacia správa. Správa z prieskumu nemateriálnych benefitov projektu DELIVER 

Aktivita D2: Prvá monitorovacia správa: Spokojnosť obyvateľov s kvalitou života na sídlisku Dlhé diely