Využitiu zrážkovej vody svitá na lepšie časy

On-line seminára Ako ďalej so zrážkovou vodou v sídlach?, ktorý sa konal v stredu 10. novembra 2021, sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov.

Prítomných privítala starostka Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pani Dana Čahojová.

Pani Martina Paulíková predstavila z poverenia generálneho riaditeľa sekcie vôd MŽP SR Romana Havlíčka novú koncepciu vodnej politiky, ktorá odráža zmeny prístupu k zrážkovej vode v sídlach z pohľadu Ministerstva životného prostredia SR. V rámci prezentácie odznela napríklad aj informácia o novom usmernení generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR o vodách z povrchového odtoku a pôsobnosti orgánov štátnej vodnej správy. Nové usmernenie je k dispozícii na webovej stránke MŽP tu.

O potrebe koncepčného prístupu na úrovni samospráv ako aj o realizácii konkrétnych projektov na miestnej úrovni a pilotnom projekte v parku Kaskády – na zachytávanie a využívanie zrážkovej vody na bratislavskom sídlisku Dlhé diely porozprávali Zuzana Hudeková a Lenka Nemcová z referátu riadenia projektov Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Pán Martin Mišík zo spoločnosti DHI SLOVAKIA, s.r.o. hovoril o modelovaní a simulácii odtokových pomerov pre zrážkovú vodu v sídlach.

Všetky prezentáciu si môžete pozrieť na týchto odkazoch:
Úvod
M. Paulíková: Nová koncepcia vodnej politiky MŽP SR
Zuzana Hudeková: Koncepčný prístup na úrovni samospráv – konkrétne projekty
Lenka Nemcová: Projekt revitalizácie parku Kaskády
Martin Mišík: Modelovanie a simulácia odtokových pomerov