Ako dopadlo „klimatické hodnotenie“ mesta Třebíč?

22.septembra 2022 zastupiteľstvo mesta Třebíč jednomyseľne schválilo Adaptačnú stratégiu mesta Třebíč na zmenu klímy. Tá stanovuje mnoho krátkodobých i dlhodobých úloh a opatrení, ktoré majú prispieť k zachovaniu kvality života občanov v čase meniacej sa klímy. Ide hlavne o ochladzovanie budov a verejných priestorov zeleňou, správne nakladanie so zrážkovou vodou, ale aj o znižovanie emisií skleníkových plynov. Pretože každý strategický postup vyžaduje možnosť overenia pokroku, bude mesto na orientačné hodnotenie používať online nástroj KLIMASKEN.

KLIMASKEN je nástroj na hodnotenie príspevku miest, mestských častí, obcí a jednotlivých budov k zmene klímy a ich adaptácie na jej dopady. Nástroj bol zostavený zo 63 ukazovateľov. Adaptačnú stratégiu mesta Třebíc spracovala organizácia CI2, o.p.s, ktorá je partnerom projektu DELIVER.
Výsledkom hodnotenia, ktoré spravidla trvá aj niekoľko týždňov a používajú sa pri ňom najrôznejšie dáta a informácie nielen z mestského úradu, je „klimatický štítok mesta“. Skladá sa zo 4 oblastí a odpovedá na rad otázok:

1. Expozícia mesta vplyvom zmeny klímy, alebo ako veľmi sa už dnes prejavuje v meste zmena klímy?
Ako v posledných rokoch rastie v meste priemerná teplota? Ako sa mení dĺžka obdobia bez zrážok? Ako sa prejavuje sucho a naopak ako často hrozia povodne a záplavy?
2. Citlivosť mesta na dopady zmeny klímy a jeho adaptívna kapacita, alebo ako veľmi je mesto pripravené a ako sa dokáže brániť?
Koľko je v meste kvalitnej zelene a ako je dostupná občanom? Ako sa darí v meste zadržiavať vodu, aké povrchy tu prevažujú? Aký je podiel populácie ohrozenej negatívnymi dopadmi? Aký je stav lesov a pôdy? Aká je kvalita zdrojov vody?
3. Pripravenosť vedenia mesta, úradu a zodpovedných inštitúcií na zmenu klímy, alebo ako mesto mení to, čo meniť môže?
Akú má mesto klimatickú stratégiu a politiku? Koľko peňazí vynakladá na vhodné opatrenia? Ako stavia a opravuje svoje budovy, aby boli odolné a nízkoenergetické? Má vlastnú produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov? Ako sa stará o dôležité siete?
4. Emisie skleníkových plynov v meste
Aké sú emisie skleníkových plynov zo spotreby energií, z dopravy a produkcie odpadov v meste?

Počas testovania boli vykonané prvé orientačné výpočty v 4 českých a 4 slovenských mestách. Klimatický štítok použilo vo svojom Klimatickom pláne aj hlavné mesto Praha.

Ako dopadlo testovanie v Třebíči?
Na štítku vidíme jednotlivé ukazovatele v 4 skupinách podľa prehľadu popísaného vyššie. Tieto ukazovatele sú vyhodnotené na škále 1 – 5. Jednotka znamená najhoršiu hodnotu a je znázornená červenou farbou, nasleduje oranžová dvojka, žltá trojka, svetlozelená štvorka a tmavozelená päťka, ktorá predstavuje najlepšiu hodnotu. Šedá farba znamená, že sa pre tento ukazovateľ nepodarilo zistiť údaje. Podrobný zoznam všetkých ukazovateľov je možné si pozrieť tu.

Orientačný výpočet zachytil mesto vo fáze prípravy adaptačnej stratégie, kedy ešte neprebiehali žiadne systémové opatrenia. Napriek tomu nie je zlý, respektíve ukazuje, že mesto má veľký potenciál čeliť zmene klímy, pokiaľ sa bude príprave ďalej zodpovedne venovať. Pre ilustráciu môžeme uviesť aj orientačné porovnanie s ostatnými testovanými mestami v ČR, teda Prahou, Opavou a Holicami.
Z tejto skupiny má Třebíč najlepšie výsledky v prvej časti, teda expozíciu prejavom zmeny klímy, napríklad povodňovému ohrozeniu. Tiež nárast teplôt podľa regionálnych dát je o niečo nižší ako v ostatných mestách, aj tu sa však už prejavuje dlhodobé sucho.

Pokiaľ ide o súčasnú kapacitu, má mesto rezervy v tvorbe tzv. zelenej infraštruktúry (modrozelenej infraštruktúry). Ide o také miesta, ktoré kombinujú zeleň a vodu s prípadnými technickými opatreniami na zadržiavanie vody a ochladzovanie okolia. Mesto má tiež celkom vysoký podiel skupiny najohrozenejších obyvateľov, teda detí a seniorov. Na druhej strane je v meste vysoký podiel nespevnených a zelených povrchov, ktoré môžu zadržiavať vodu, nízke ohrozenie zosuvmi a starými záťažami a dobré zdroje pitnej vody.

Pokiaľ ide o vlastnú pripravenosť mestského úradu a inštitúcií, je mesto na samom začiatku. Pre množstvo ukazovateľov nie sú k dispozícii údaje. K adaptačnej stratégii sa viaže zoznam krokov, ktoré bude potrebné urobiť, aby sa v tejto časti klimatického štítku výsledky „zazelenali“. Najväčšou výzvou bude pretvoriť mnoho miest na miesta blízke prírode s priaznivou mikroklímou. Rovnako tak čakajú mesto kroky na ceste k obnoviteľným zdrojom energie a celkovému plošnému znižovaniu jej spotreby a znižovaniu emisií skleníkových plynov. Už teraz si Třebíč dobre vedie v emisiách z dopravy a z diaľkového vykurovania.

Celková hodnota všetkých ukazovateľov je teraz vyjadrená ako 51 % ideálneho stavu. Našťastie najväčšie výzvy patria do oblasti, kde všetko závisí len od vôle a odhodlania veci meniť. Jednomyseľné schválenie adaptačnej stratégie je skvelým štartom, pretože je v nej obsiahnutý rad konkrétnych projektov. Približne za 2-3 roky mesto zopakuje hodnotenie výsledkov a možno len dúfať, že pokrok bude poznať. A hlavne, že sa v Třebíči bude stále dobre žiť a zmena klímy bude nakoniec dobrým impulzom k premyslenej premene mesta.