Stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

Dňa 20. októbra 2022 sa v bratislavskom hoteli Devín konalo Stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike. Podujatie bolo zamerané na 2 témy:
1. Klimaticko-energetické plány (KEP) ako príprava samospráv na zvládnutie klimaticko-energetickej krízy. Príklady KEP: Mesto Piešťany a MČ Bratislava-Rusovce (výzvy a možne riešenia). Adaptácia a mitigácia na zmenu klímy v sídelnom prostredí na príklade MČ Bratislava-Karlova Ves – smerovanie ku klimatickej odolnosti.
2. Dostupné podporné mechanizmy umožňujúce plánovanie a efektívnejšiu implementáciu mitigačných a adaptačných opatrení na úrovni samospráv. Možné riešenia a návrhy zo strany odbornej sféry a podnikateľského sektora.
CITENERGO v spolupráci s českými a nemeckými partnermi v priebehu rokov 2021-2022 úspešne realizovali vzdelávací program Klimaticko-energetický manažment pre zamestnancov samosprávy, ktorého jedným z výstupov bola príprava klimaticko-energetických plánov. Ako príklady boli prezentované Klimaticko-energetické plány Mesta Piešťany a MČ Bratislava-Rusovce. Zároveň boli predstavené úspešné postupy – od strategických dokumentov k ich implementácii na príklade MČ Bratislava-Karlova Ves, ako aj možné riešenia a návrhy zo strany odbornej sféry a podnikateľského sektora.
Na diskusii sa zúčastnili zástupcovia MŽP SR z Odboru politiky zmeny klímy, experti a odborníci zo samospráv, ktoré boli počas rokov 2021-2022 aktívne zapojené do vzdelávacieho programu Klimaticko-energetický manažment (Bratislava, Prešov, Piešťany, MČ Bratislava-Karlova Ves, MČ Bratislava-Rusovce), ako aj zástupcovia vyšších územných celkov bratislavského a trnavského kraja, ktoré pripravujú alebo už majú pripravené nízko-uhlíkové stratégie a akčne plány adaptácie na zmenu klímy.
Odporúčania, ktoré vzišli z diskusie:
1. Podporovať budovanie odborných kapacít samospráv a implementáciu klimaticko-energetického manažmentu v miestnych a regionálnych samosprávach.
2. Zabezpečiť stabilnú dostupnosť zdrojov na prípravu projektov a strategických dokumentov (Klimaticko-energetické plány/KEP, Adaptačné stratégie, SECAP) na úrovni samospráv po vzdore českého programu Efekt.
3. Systematicky zvyšovať rozpočtovú samostatnosť samospráv tak, aby boli schopné realizovať kapitálové investície nezávisle od dostupnosti nestabilných zdrojov EÚ.
Podujatie organizovalo ZZMO CITENERGO v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike a pri aktívnom zapojení ďalších partnerov: Energetické centrum Bratislava, Budovy pre budúcnosť, MČ Bratislava-Karlova Ves a Únia miest Slovenska.