Meranie úrovne oxidu uhličitého v triedach

Počas zimných mesiacov budeme preverovať koncentráciu oxidu uhličitého (CO2) v triedach Základnej školy (ZŠ) A. Dubčeka a materskej školy (MŠ) Kolískova. Je totiž známe, že obmedzené vetranie v triedach, osobitne počas zimných mesiacov, môže výrazne ovplyvniť kvalitu vnútorného prostredia. Z výsledkov meraní úrovne CO2 v triedach, vykonaných v rámci projektu Zdravá škola v Českej republike, je zrejmé, že k prekročeniu hygienického limitu koncentrácie CO2 (1500 ppm) dôjde za pomerne krátky čas, spravidla už v priebehu prvej polovice vyučovacej hodiny. Oxid uhličitý je síce prirodzenou plynnou súčasťou atmosférického vzduchu, avšak pri jeho vyššej koncentrácii človek reaguje zníženou schopnosťou sústredenia, zvýšenou malátnosťou, čo môže viesť až k pocitu únavy sprevádzanej napríklad bolesťami hlavy a nevoľnosťou. Ani vetranie cez prestávky alebo počas dňa nezníži výrazne koncentráciu CO2. Merania prinesú dôležité informácie o súčasnom stave vnútorného prostredia vo vybraných triedach a umožnia optimálne nastavenie opatrení, ktoré budú aj súčasťou rekonštrukcie oboch školských budov. Do zberu informácii z merania budú zapojení aj samotní žiaci na ZŠ. O výsledkoch merania budeme informovať v jarných mesiacoch.