Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spokojnosti

Dotazníkový prieskum spokojnosti obyvateľov so životom na sídlisku Dlhé diely bol realizovaný medzi Karlovešťanmi v mesiacoch september – november 2018 a zaujímali sme sa v ňom o názory a skúsenosti obyvateľov, ktorí na sídlisku Dlhé diely bývajú alebo pracujú. Celkovo sme prostredníctvom internetu, tlačeného formulára a vyplnením formulára z novín Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov získali odpovede od 359 respondentov.

Cieľom prieskumu bolo zistiť názory respondentov na spokojnosť so životom na sídlisku Dlhé diely, so špeciálnym zameraním na vnímanie dôsledkov zmeny klímy na život na sídlisku, vnímanie možností zmien s cieľom adaptácie na zmenu klímy, prírode blízke riešenia a na podporu biodiverzity. Zisťovali sme tiež záujem či si respondenti želajú byť informovaní o projekte a jeho výstupoch ako aj spokojnosť s možnosťami zapojenia sa do miestneho plánovania a rozhodovania v Karlovej Vsi. Úroveň spokojnosti so životom na sídlisku Dlhé diely na bodovej stupnici hodnotilo najviac odpovedajúcich stupňami 7 (27,02%) a 8 (26,46%).

Zaujímal nás tiež názor obyvateľov na negatívne dôsledky zmeny klímy, podľa našich zistení si viac ako polovica všetkých respondentov (52,14%) myslí, že sídlisko Dlhé diely postihujú v súčasnosti negatívne dôsledky zmeny klímy a za najväčšie problém považujú: sucho (48,75%), prívalové zrážky (28%) a rozširovanie škodlivých druhov 22%. 13,37% odpovedajúcich nepociťuje žiadne nepríjemné prejavy zmeny klímy.

Za najúčinnejšie opatrenia v snahe čeliť negatívnym zmenám klímy na Dlhých dieloch považujú obyvatelia viac stromov a krov vysadených vo verejnej zeleni a pozdĺž komunikácií (85%). Aj za druhé najúčinnejšie považujú opatrenie týkajúce sa zelene, a to zelené strechy na panelových domoch a verejných budovách ako sú školy, materské škôlky, úrady (69%). Opatrenia, ktoré považujú respondenti za najúčinnejšie na treťom a štvrtom mieste, sa týkajú vody: 60% hlasovalo za dažďové záhrady a jazierka na zachytávanie zrážok a 53% za fontány a iné vodné prvky. Ďalšie opatrenia – na piatom a šiestom mieste, sa týkajú typu zelene: 52% považuje za jedny z najúčinnejších opatrení kvetinové záhony a 42% zmenu režimu kosenia niektorých trávnikov s ponechaním ich častí na kvitnúce lúky.

Obyvateľov sme sa tiež pýtali, či je nejaká časť sídliska Dlhé diely, kde výrazne pociťujú nedostatok zelene. Najväčší nedostatok zelene obyvatelia pociťujú v centrálnej časti sídliska, v okolí nákupnej zóny medzi ulicami Pribišova a Ľ.Fullu a Majerníkovej. Potešil nás záujem, že viac než polovice respondentov si želá byť zapojená do informovania o projekte a do jeho aktivít, väčšina odpovedajúcich preferuje na získavanie informácií Facebook mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ďalej tiež informovanie prostredníctvom mesačníka Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov a webstránky mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (50%).

Kompletnú monitorovaciu správu z vyhodnotenia dotazníkového prieskumu spokojnosti obyvateľov s životom na sídlisku Dlhé diely nájdete tu.