Obyvatelia Dlhých dielov vnímajú dopady meniacej sa klímy a všimli si aj realizované opatrenia

Opäť po dvoch rokoch zorganizoval Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves dotazníkový prieskum. Cieľom bolo zistiť, ako sú v roku 2020 obyvatelia spokojní so životom na Dlhých dieloch, či a ako vnímajú dôsledky meniacej sa klímy a či zaznamenali opatrenia realizované vo verejnom priestore s cieľom adaptácie na zmenu klímy a podporu biodiverzity.
Priemerná spokojnosť tých, ktorí na sídlisku Dlhé diely bývajú, pracujú, alebo sa tu zdržujú z iných dôvodov, sa oproti roku 2018 nepatrne zvýšila (o 0,19). Na bodovej stupnici, kde 0 znamená veľmi nízku spokojnosť a 10 veľmi vysokú spokojnosť, dostali najviac hodnotení známky 8 (35 %) a 7 (23 %). V roku 2018 to boli tie isté známky, ale v opačnom poradí 7 (27 %) a 8 (27 %).
Až 70 % respondentov (o 12 % viac ako v roku 2018) si myslí, že sídlisko Dlhé diely postihujú v súčasnosti negatívne dôsledky zmeny klímy. Výrazne sa zároveň znížil podiel tých, ktorí to nevedia posúdiť (34 % v roku 2018, 20 % v roku 2020).
Rovnako v roku 2020 ako v roku 2018 považovali obyvatelia za najväčší problém letné horúčavy (76 % a 74 %). Sucho trápilo viac ľudí v roku 2020 (61 %) než v roku 2018 (49 %). O 21 % viac ľudí než v roku 2018 uviedlo, že negatívny dopad na spokojnosť so životom na Dlhých dieloch malo rozširovanie škodlivých druhov (kliešťov a iných patogénnych organizmov, inváznych druhov), málo snehu v zime (nárast o 15 %) a prívalové zrážky (nárast o 8 %). O 9 % menej nepociťovalo na sídlisku žiadne nepríjemné prejavy zmeny klímy.
Z opatrení, ktoré mestská časť Bratislava-Karlova Ves v posledných dvoch rokoch realizovala na sídlisku Dlhé diely v snahe čeliť negatívnym dopadom meniacej sa klímy na obyvateľov a biodiverzitu, považujú obyvatelia za najúčinnejšie kvetinové záhony (83 %), založené kvitnúce lúky (80 %), viac stromov a krov vysadených vo verejnej zeleni (73 %), zmenu režimu kosenia niektorých trávnikov s ponechaním ich častí na kvitnúce lúky (70 %) a tieniace plachty vo verejnom priestore (67 %). Viac ako polovica respondentov považuje za účinné vtáčie búdky a úkryty (55 %), nádoby na zber dažďovej vody (54 %) a polovica popínavú zeleň na stenách a múrikoch (50 %).
Boli však aj respondenti, ktorí si opatrenia nevšimli. Len 7 % si nevšimlo zmenu režimu kosenia niektorých trávnikov s ponechaním ich častí na kvitnúce lúky a až 61 % si nevšimlo úkryty pre ježkov, jašterice a slepúchy. Viac ako polovica odpovedajúcich si nevšimla verejné pitné fontány (56 %). Respondenti mohli napísať aj vlastné návrhy na opatrenia, ktoré by ocenili. Najviac (15) uviedlo viac vysadených stromov a kríkov a viac zelene všeobecne, zelené strechy a múry (11).
Z konkrétne uvedených opatrení by zapojení do prieskumu radi videli dažďové jazierka na zachytávanie prívalovej dažďovej vody na uliciach Jána Stanislava, Hlaváčikova Kresánkova a kdekoľvek, všade napájačky pre vtáky a hmyz, vtáčie búdky, úkryty pre ježkov, jašterice a slepúchy, trávniky s obmedzeným režimom kosenia a viac vysadených stromov a kríkov, najmä na uliciach Ľ. Fullu, Hlaváčikova a H. Meličkovej.
Za najúčinnejšie opatrenie považovali v roku 2020 obyvatelia Dlhých dielov viac stromov a krov vysadených vo verejnej zeleni a pozdĺž komunikácií (85 %). Aj za druhé najúčinnejšie zvolili opatrenie týkajúce sa zelene, a to zelené strechy na panelových domoch a verejných budovách (školy, materské škôlky, úrady) (69 %).
67 % opýtaných navštívilo/navštevuje areál ZŠ A. Dubčeka. S opatreniami realizovanými v areáli je úplne spokojných 36 %, mierne spokojných ďalších 49 %, a to najmä pokiaľ ide o výsadbu stromov, krov a trvaliek, obmedzený režim kosenia na kvitnúcich lúkach na svahoch, hmyzie hotely a vtáčie búdky. 81% respondentov vníma zvýšenú biodiverzitu v dôsledku realizovaných opatrení (viac rôznorodých druhov rastlín a živočíchov, napr. motýľov, včiel, čmeliakov, pestríc, slepúchov a ježkov, vtákov) pozitívne.
Spokojných so životom na sídlisku Dlhé diely v letných mesiacoch bolo v roku 2020 viac respondentov (73 %) v porovnaní s rokom 2018 (55 %). Nespokojnosť v roku 2020 vyjadrilo 28 % osôb, v roku 2018 ich bolo 45 %. Dôvody nespokojnosti, aj keď v inom poradí, boli v oboch rokoch na prvých štyroch miestach rovnaké. Horúco v byte vadilo v roku 2020 o 17 % respondentov menej ako v roku 2018, čo môže súvisieť s menej horúcim letom. Menšiemu podielu respondentov vadilo veľa vysušených trávnikov (o 16 % menej), málo kvetov a kvitnúcich lúk ako prirodzených zvlhčovačov vzduchu (o 16,3 % menej) a chýbajúce pitné fontány vo verejných priestoroch (o 20 % menej).
Iné dôvody nespokojnosti uviedlo v roku 2020 o 26 % viac respondentov, hlavne veľa komárov, a ôs.
Obyvatelia Dlhých dielov boli v roku 2020 viac spokojní s funkciou ochladzovania a zvlhčovania mikroklímy vďaka zeleným plochám (76 %) ako v roku 2018 (59 %). Podstatne, o 18 %, sa znížila nespokojnosť.
V roku 2020 sa oproti roku 2018 o niečo znížil podiel tých, ktorí nemajú potrebu, aby bolo na sídlisku viac zelene (o 5 %) a naopak, rovnako sa zvýšil podiel tých, ktorí odpovedali súhlasne – že je nejaká časť na sídlisku, kde výrazne pociťujú nedostatok zelene (o 5 %). Najviac odpovedajúcich uviedlo potrebu zelene na námestí pri Bille, na Námestí Ľ. Fullu, resp. všade.
O 10 % sa v roku 2020 zvýšil podiel tých, ktorí majú dostatok informácií o tom, ako si chrániť zdravie a majetok pri extrémnych prejavoch zmeny klímy (vlnách horúčav, veterných smrštiach a iných extrémoch počasia). Podiel tých, ktorí majú len základné informácie, ktoré by potrebovali rozšíriť, sa znížil o 11 %.
Z pohľadu zmeny klímy považuje obnovu verejných budov za veľmi dôležitú 63 % zapojených do prieskumu, o 17 % viac ako v roku 2018. 64 % vyjadrilo spokojnosť s možnosťami svojho zapojenia do plánovania a rozhodovania v Karlovej Vsi – o 8 % viac ako v roku 2018. Nespokojnosť vyjadrilo 36 %, o 5 % menej oproti roku 2018.
Nasledujúce tri roky má záujem zapojiť sa a či dostávať informácie o aktivitách na zmiernenie dopadov meniacej sa klímy a na zlepšenie stavu niektorých verejných budov a verejných priestranstiev v rámci projektu DELIVER o 5 % viac obyvateľov ako v roku 2018. Najmä prostredníctvom facebooku a webovej stránky mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a mesačníka Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov. O 4 % menej záujem o aktivity či informovanosť nemá.
Prieskum bol realizovaný v mesiaci september. Zapojilo sa doň 327 osôb (o 32 menej ako pred dvoma rokmi) vo veku od 16 rokov. Mierne prevažovali odpovede žien (60 %) nad odpoveďami mužov, veľká väčšina boli pracujúci (72 %) s vysokoškolským vzdelaním (78 %) vo veku od 26 do 45 rokov (41 %), ktorí majú na sídlisku Dlhé diely trvalý pobyt a aj na tomto sídlisku bývajú (90 %). Vyplnili najmä on-line dotazník (99 %).

Celú správu z prieskumu si môžete pozrieť tu.