Dokument Renovation Wave

Európska komisia v októbri predstavila dokument Renovation Wave, súbor opatrení, ktoré majú viesť k zdvojnásobeniu tempa obnovy do roku 2030. Cieľom Komisie je minimálne zdvojnásobiť mieru renovácie v nasledujúcich desiatich rokoch a zabezpečiť, aby renovácia viedla k vyššej energetickej efektívnosti a efektívnosti zdrojov. To zvýši kvalitu života ľudí žijúcich v budovách a ich užívaní, zníži európske emisie skleníkových plynov, podporí digitalizáciu a zlepší opätovné použitie a recykláciu materiálov. Do roku 2030 by sa dalo zrekonštruovať 35 miliónov budov a vytvoriť až 160 000 ďalších ekologických pracovných miest v stavebníctve.

Jedná sa o veľmi zaujímavý dokument, ktorý sa venuje okrem známych oblastí, ktorými sú energetická hospodárnosť a efektivitu, medzi kľúčové zásady obnovy budov v rokoch 2030 a 2050 zaradil aj:

  1. Dostupnosť bývania, ktorá sa prejaví širokou dostupnosťou energeticky úsporných a udržateľných budov, najmä pre domácnosti so strednými a nízkymi príjmami ako aj pre zraniteľné skupiny obyvateľstva a zraniteľné oblasti;
  2. Zahrnutie problematiky životného cyklu a cirkulárnej ekonomiky pri výstavbe a obnove, čo by sa malo prejaviť minimalizáciou uhlíkovej stopy budov. Uvedené si bude vyžadovať efektívne využívanie zdrojov a obehovosť spojenú s prechodom častí stavebného sektoru na zachytávanie uhlíka, napríklad prostredníctvom podpory zelenej infraštruktúry a využívania organických stavebných materiálov, ktoré môžu ukladať uhlík, ako je napríklad drevo pochádzajúce z udržateľných zdrojov;
  3. Dodržiavanie vysokých zdravotných a environmentálnych štandardov/noriem. Osobitne sa to týka zabezpečenia kvality ovzdušia, vhodného vodného hospodárstva, prevenciu pred katastrofami a ochranu pred rizikami súvisiacimi so zmenou klímy, odstraňovania a ochrany pred škodlivými látkami, ako sú azbest a radón, požiarnej a seizmickej bezpečnosti. Ďalej by sa mala zabezpečiť dostupnosť, aby sa dosiahol rovnaký prístup pre európske obyvateľstvo vrátane osôb so zdravotným postihnutím a starších občanov.

V tomto odseku je zároveň odvolávka na „klimaticky odolné budovy“, ktoré znamenajú, že budovy sú obnovené tak, aby boli odolné voči akútnym aj dlhodobým klimatickým rizikám súvisiacim s teplotou, vetrom, vodou a pohybom pevných hmôt ako napr. zosuvmi . V zozname rizík spojených so zmenou klímy sa nachádzajú napríklad vlny horúčav ako klimatické riziko spojené s teplotou, alebo prívalové zrážky ako klimatické riziko spojené s vodou. Úplný zoznam je uvedený v tabuľke 1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1208.

  1. Rešpektovanie estetiky a architektonickej kvality. Obnova musí rešpektovať dizajn, remeselné spracovanie, dedičstvo a zásady ochrany verejného priestoru.
    V tomto odseku je zároveň odvolávka na deklaráciu z Davosu „Smerom k vysokokvalitnej stavebnej kultúre v Európe“ prijatou európskymi ministrami kultúry a zainteresovanými stranami v roku 2018. V súlade s ňou, nie je „kvalitná architektúra“ definovaná iba estetikou a funkčnosťou, ale aj jej prínosom pre kvalitu života ľudí a pre k trvalo udržateľnému rozvoju našich miest a vidieckych oblastí.

V ďalšej časti dokumentu sa predstavujú oblasti na ktoré je potrebné sa sústrediť pri renovácii budov. Sú to:

a) riešenie problému energetickej chudoby a budov s najhoršími energetickými parametrami,

b) renovácia verejných budov, ako sú administratívne, školské a zdravotnícke zariadenia,

c) dekarbonizácia vykurovania a chladenia.

V súvislosti s hore načrtnutými oblasťami, Európska komisia navrhne zavedenie prísnejšej povinnosti mať certifikáty energetickej hospodárnosti spolu s postupným zavádzaním povinných minimálnych noriem energetickej hospodárnosti už pre existujúce budovy. Navrhne tiež rozšírenie požiadaviek na obnovu budov na všetky úrovne verejnej správy. V posúdeniach vplyvu, ktoré sú súčasťou týchto legislatívnych revízií, sa zvážia rôzne možnosti, pokiaľ ide o úroveň, rozsah a načasovanie týchto požiadaviek.

Osobitne je zaujímavý návrh na vypracovanie a zavedenie štandardu pre hĺbkovú obnovu budov, ako aj návrh na vytvorenie nového európskeho Bauhausu, interdisciplinárneho projektu riadeného poradnou radou externých odborníkov vrátane vedcov, architektov, dizajnérov, umelcov, projektantov a občianskej spoločnosti.

Celé znenie Renovation Wave ako aj ďalších súvisiacich podporných dokumentov je na stiahnutie v anglickom jazyku na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1835