Slávnostné otvorenie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu

V pondelok 3. októbra 2022 sme slávnostne otvorili Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu (KVC).
Hosťom sa v prezentačnej miestnosti KVC prihovorila pani Dana Čahojová, starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a Jozef Škultéty, riaditeľ Odboru politiky zmeny klímy MŽP SR. Obaja vyzdvihli potrebu vzdelávania a zvyšovania povedomia o meniacej sa klíme a jej dopadoch u skôr narodených, aj širokej verejnosti.
O doterajších úspechoch projektu DELIVER, v rámci ktorého ekocentrum vzniklo, porozprávala Zuzana Hudeková, jeho odborná garantka a komunikačná manažérka. Viktor Třebický z partnerskej organizácie CI2 prezentoval interaktívne modely, ktoré boli vyrobené s cieľom ilustrovať možné adaptačné a mitigačné opatrenia v súvislosti so zmenou klímy. Alena Pavlíková z BROZ predstavila súbor biodiverzitných opatrení realizovaných v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60-62.
Kristína Serafin, výkonná riaditeľka CEEV Živica, hovorila o stave ekovýchovy a ekoporadenstva na Slovensku a Jana Menkynová o novom pripravovanom ekocentre Bratislavského samosprávneho kraja v Čunove.
Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu sa nachádza na sídlisku Dlhé diely v priestoroch Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62 a v priľahlom športovo-rekreačnom areáli. Pozostáva z prezentačnej miestnosti so samostatným vchodom z ulice Ľ. Fullu, ktorá vznikla rekonštrukciou priestorov výmenníkovej stanice. Ďalej ju tvoria informačné panely a expozícia prototypov 3D interaktívnych modelov ilustrujúcich dopady klimatickej zmeny na obytné zóny a možné adaptačné a mitigačné opatrenia, ktoré budú umiestnené v dvoch vnútorných átriách školy. V športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60-62 sa nachádza náučný chodník o biodiverzitných opatreniach, ako napr. aj altánok na outdoorové vzdelávacie aktivity s ukážkou zachytávania zrážkovej vody a zelenej steny.

Kontakty:
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8
842 62 Bratislava
spravca-KVC@karlovaves.sk
02/707 11 143
02/707 11 144