Ambiciózny projekt hĺbkovej obnovy základnej školy Alexandra Dubčeka

Zelené fasády, tieniace žalúzie, fotovoltaické panely, rekuperácia vzduchu, využitie zrážkovej vody, ale aj búdky pre dážďovníky a komunitné eko-centrum. Budova ZŠ A. Dubčeka je ďalší verejný objekt, ktorý plánuje mestská časť Bratislava-Karlova Ves prototypovo obnoviť s dôrazom na prispôsobenie sa nepriaznivým dopadom klimatickej a podporu biodiverzity.

V mesiaci november boli ukončené práce na vyhotovení projektovej dokumentácie. Tá rieši problematiku obnovy budovy tak, aby sa znížila jej energetická náročnosť a boli splnené aktuálne požadované tepelno-technické parametre obnovovaných verejných budov. Realizované majú byť také opatrenia, ktoré budú prispievať k zmierňovaniu dopadov zmeny klímy, zníženiu uhlíkovej stopy, zlepšeniu kvality vnútorného prostredia a ochrane a rozvoju biodiverzity.  Cieľom je pokúsiť sa dosiahnuť štandard budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Plánovaná obnova je rozdelená na etapy. Prvá časť prác by sa mala začať v lete 2020 zatepľovaním obvodového a strešného plášťa objektu, ukončenie posledných prác je naplánované na jeseň 2021.

Vzhľadom na statické posúdenie striech sa muselo upustiť od požiadavky na zelené strechy. Systémom extenzívnej zelenej strechy s minimálnych plošným zaťažením bude vyhotovená len malá strecha nad hlavným vstupom. Veľká pozornosť bude venovaná vertikálnej zeleni. Na dvoch fasádach bude aj vďaka oceľovej siete rásť popínavá rastlina, ktorá bude zlepšovať klimatické, estetické a biodiverzitné prostredie. Pred budovou školy budú umiestnené dve betónové nádoby s grafickým prevedením. Do týchto priestorov bude vysadená nová trvalková vegetácia spolu s lankovým systémom pre popínavú rastlinu. Ďalšia popínavá zeleň bude umiestnená do vnútorných átrií, odkiaľ bude do tried nasávaný čistejší a chladenejší vzduch.

Všetky pôvodné kovové okná s jednoduchým zasklením a kovovými vonkajšími parapetmi budú vymenené za nové okná z profilu PVC a so zasklením tepelnoizolačným 3-sklom. Ostatné plastové okná, ktoré boli vymenené v roku 2014 zostávajú z dôvodov hospodárnosti zatiaľ nemenené. Na oknách južnej fasády budovy budú inštalované exteriérové, elektricky ovládané žalúzie.

V rámci podpory a ochrany lokálnej biodiverzity budú na fasáde hniezdne búdky pre dážďovníka tmavého, netopiere a belorítky.

Projektová dokumentácia rieši aj elektroinštaláciu a pripojenie novobudovaného fotovoltaického zariadenia ako malého zdroja elektrickej energie, ako aj hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy objektu, t. j. vyváženie vykurovacej sústavy po komplexnej obnove objektu a využitie solárnej energie pre zníženie spotreby energie na ohrev teplej vody a temperovanie bazénovej vody.

V rámci projektu je tiež naprojektované vybudovanie novej miestnosti v priestoroch terajšej OST stanice (kotolne). Pôjde o nové Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu. Centrum bude slúžiť pre zainteresovanú verejnosť ako poradenské a vzdelávacie centrum pri uskutočňovaní obnovy obytných budov, verejných budov a verejných priestorov. Bude tiež otvorené pre školy ako priestor na vzdelávacie v environmentálnej oblasti so zameraním na problematiku klimatickej zmeny.

Projekt kladie veľkú dôležitosť záhradnej architektúre, a to najmä vo vnútorných átriách školy. Koncept týchto verejných priestorov pre študentov a prípadných návštevníkov eko-centra je priestorovo rozdelený podľa funkcie využitia. V školskom aj verejnom prietore budú prezentované modely novodobých trendov v materiáloch a ukážka využitia dostupných prírodných zdrojov na zlepšenie ekologického systému a prírodných procesov.

Vzhľadom na finančnú náročnosť tejto ambicióznej obnovy stojí mestská časť pred úlohou hľadať dodatočné zdroje na dofinancovanie celého realizačného projektu. Náklady budú totiž len čiastočne kryté z finančných zdrojov programu LIFE v rámci projektu DELIVER a z vlastných zdrojov mestskej časti, veľká časť nákladov bude musieť byť pokrytá z iných grantových zdrojov.