Podpora biodiverzity na sídliskách – úkryty pre jašterice, slepúchy a rôzny hmyz

Projektoví partneri BROZ koncom novembra sa pustili s deťmi zo ZŠ A. Dubčeka do vytvorenia úkrytu pre jašterice, možno pre slepúchy. Úkryt prichýli aj pavúky, chrobáčiky a čmeliaky, ktoré v mestách a na sídliskách nemajú kde byť. Pre stavbu krytu bolo potrebné zadovážiť množstvo skál, ktoré doviezli z neďalekého kameňolomu. Našli vhodné miesto, ktoré bolo trochu do svahu a skoro celý deň tam svieti slnko, lebo plazy potrebujú veľa slnka. Vykopali tam jamu, do ktorej vsadili krabičku z dreva s otvormi. Na bedničku a okolo nej ukladali kamene z areálu a dovezené s kameňolomu a konáre z neďalekého lesa. Nakoniec urobili oplotenie s vysvetlením na čo táto kopa kamenia slúži. Dúfame, že si tento krásny hrad čoskoro nájdu jašteričky z neďalekej Kráľovej hory.
V rámci projektovej aktivity C6: Demonštračné adaptačné opatrenia na budovách a otvorených verejných priestranstvách za účelom zvýšenia odolnosti biodiverzity voči dôsledkom zmeny klímy v sídlach sa uskutočnil na jeseň v roku 2018 Monitoring výskytu vybraných druhov živočíchov na sídlisku Dlhé diely(mestská časť Bratislava – Karlova Ves) (D1). lhttp://d.websupport.sk/odolnesidliska.sk/wp-content/uploads/2019/11/Monitoring-%C5%BEivo%C4%8D%C3%ADchov-DD-2018-final-sprava.pdf .
Cieľom predrealizačného monitoringu bolo zhrnutie doterajších poznatkov, vrátane nepublikovaných údajov, o výskyte vybraných druhov na sídlisku Dlhé Diely a v jeho blízkom okolí, identifikácia lokalít s možnosťou potenciálneho výskytu na základe prítomnosti vhodných biotopov pre jednotlivé druhy a spracovanie návrhu opatrení pre zvýšenie výskytu a početnosti cieľových druhov, a to prednostne v areáloch ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova a v ich okolí.