Karlova Ves pripravuje strategický dokument

Nielen horúce a suché leto, prestriedané výdatnými zrážkami, po ktorých ostali časti nášho mesta zaplavené, ale intenzívne sneženie či iné výkyvy počasia poukazujú na fakt, že negatívne dopady zmeny klímy sa už začali prejavovať. Pri súčasnej rýchlosti otepľovania predpokladáme v rokoch 2030-2040 zvýšenie teploty o 1,5 °C a o 2 °C o 20 rokov neskôr. Pred nami teda stojí úloha nielen radikálne znížiť emisie CO2, a to v čo najrýchlejšom časovom horizonte, ale aj pripraviť sa na nadchádzajúce zmeny.

V rámci schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislava-Karlova Ves na roky 2016 – 2023 (https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/phsr/) si Mestská časť Bratislava-Karlova Ves stanovila aj špecifický cieľ, ktorým je “Pripravenosť na negatívne dopady zmeny klímy“.  Tento cieľ sa premieta do viacerých konkrétnych aktivít, ako napr. do aktivity č. 9.3.1: Vytvoriť programy na zmierňovanie dopadov zmeny klímy (príprava strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobenie sa dopadom zmeny klímy).

V súčasnosti MČ Bratislava-Karlova Ves v rámci projektu DELIVER rozbieha prípravu takéhoto strategického dokumentu – Akčného plánu na zníženie uhlíkovej stopy a zvýšenie odolnosti voči zmene klímy (ďalej ako Akčný plán). Tento dokument bude zahŕňať analytickú časť – výpočet uhlíkovej stopy a hodnotenie zraniteľnosti mestskej časti Bratislava KarlovaVes. Stanovíme si dlhodobú víziu (do roku 2050) a stratégiu (do roku 2025) ako budovať klimatickú odolnosť a znižovať emisie skleníkových plynov. Akčný plán bude  obsahovať návrh adaptačných a mitigačných opatrení, informácie o potenciálnych benefitoch a rozvojových možnostiach, stanoví zodpovednosti, kľúčové míľniky, prioritné oblasti a očakávané sociálne, environmentálne a ekonomické výsledky realizovaných opatrení. Do prípravy toho dokumentu budú zapojení okrem zástupcov Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves aj externí odborníci na  rôzne oblasti týkajúce sa mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu.