Pomoc mestám v zápase so zmenou klímy

Zmena klímy a jej negatívne dôsledky na všetky oblasti života v meste sa stali realitou. Aby sa zvýšila klimatická bezpečnosť tých, ktorí v mestách bývajú a pôsobia, musia mestá systematicky a efektívne reagovať. Na Slovensku však stále chýba dostatočná odborná podpora miest v procese výberu a realizácie adekvátnych opatrení na zmiernenie zmeny klímy (mitigácia), resp. na prispôsobenie sa (adaptácia) jej dopadom.
S cieľom pomôcť mestským samosprávam zorientovať sa a napomôcť pri výbere správneho opatrenia na správne miesto zostavil tím expertov Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie. Dokument ponúka prehľadný popis odporúčaných opatrení pre mestské prostredie, ktorý prispeje k lepšiemu pochopeniu vzájomných vzťahov mitigácie, adaptácie a biodiverzity. Toto systémové prepojenie je v súlade s požiadavkami novej stratégie EÚ pre adaptáciu Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy prijatej Európskou komisiou 24.02.2021. Katalóg zároveň napomôže samosprávam pri hľadaní správnych opatrení na správne miesto a ponúkne aj prehľad vhodnej doplnkovej literatúry. Publikácia je voľne dostupná online tu.
Na vypracovaní Kalógu sa podieľali odborníci z Karpatského rozvojového inštitútu (Košice), Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, CI2 (Praha), Inštitútu pre pasívne domy (Bratislava) a Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (Bratislava).
„Veríme, že tento Katalóg nájde uplatnenie a bude užitočným pomocníkom pre mestá a iné subjekty pri systémovom prístupe k reakcii na zmenu klímy,“ hovorí koordinátor zostavenia katalógu Mgr. Pavol Stano z Karpatského rozvojového inštitútu.