Týždeň dobrovoľníctva – revitalizácia opatrení na podporu biodiverzity

V športovo-rekreačnom areáli Majerníkova-60-62 sa nachádza náučný chodník s opatreniami na podporu biodiverzity v rámci Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu. Poslednú májovú sobotu partneri projektu z BROZ  aktívne využili s dobrovoľníkmi z organizácie SAAIC/Erasmus+ na revitalizáciu niektorých projektových opatrení.

Ich prvým cieľom bolo skontrolovať hniezdne búdky a zmapovať hniezdnu aktivitu vtákov v búdkach, ktoré boli v rámci projektu DELIVER upevnené na stromy v areáli,  ale aj na svahu pri Hlaváčikovej ulici a pri otočisku trolejbusov na Kuklovskej ulici. S potešením tam zaznamenali jediný hniezdiaci druh a to vrabca poľného. Vrabce sa v minulosti bežne vyskytovali v mestskom prostredí v hojných počtoch. Častokrát sa zdržiavali v blízkosti nezabezpečených kontajneroch, ktoré boli ľahko dostupným zdrojom potravy. Vrabce sú dutinové hniezdiče. Okrem dutín stromov vyhľadávajú pre bezpečné odchov mláďat aj špáry, rôzne otvory či dutiny v budovách. Na rapídny úbytok vrabcov v roku 2015 upozornila SOS/BirdLife vyhlásením vrabca poľného a vrabca domového za Vtáka roku 2015. Príčinou je úbytok potravy, vrátane hmyzu, ktorým kŕmia potomstvo v dôsledku intenzifikácie poľnohospodárstva, chemizácie a absencie chovu hospodárskych zvierat. Druhým dôležitým faktorom úbytku vrabcov je nedostatok hniezdnych možností spôsobený výrubom stromov s dutinami a zatepľovanie budov. O to viac sa tešíme, že vrabce zahniezdili v búdkach a dúfame, že si ich v meste udržíme.

Druhá spoločná aktivita spočívala v kontrole všetkých úväzov stromov, ktoré boli v areáli a na svahu v minulých rokoch v rámci projektu DELIVER vysadené. Tesné úväzy dobrovoľníci  uvoľňovali a nahradili ich novými voľnejšími, aby nebránili stromov v raste a rozširovaní kmeňa.

Záver stretnutia bol venovaný aktívnej rozprave o podpore biodiverzity v mestskom prostredí.