Workshopy pre samosprávy zamerané pre adaptačné a mitigačné opatrenia

Akým spôsobom je možné sídla a obce čo najlepšie pripraviť na dôsledky zmeny klímy? Táto séria workshopov ponúka metodické usmernenie k poznávaniu rizík vyplývajúcich z meniacej sa klímy. Len vďaka správnej identifikácii klimatických ohrození daného regiónu resp. sídla môžu byť zodpovedne navrhnuté adaptačné opatrenia a následne cielene realizované v prospech sídiel a ich obyvateľov.

Pre záujemcov o tému adaptácie na zmenu klímy (a ako vyhodnotiť zraniteľnosť a rizika na jej dôsledky) bola pripravená séria on-line workshopov, ktorá zahŕňa päť modulov (prezentácií) a na stránke https://dropie.sazp.sk/sk/workshopy-pre-samospravy nájdete aj vzdelávacie materiály, ktoré využívajú aj výstupy projektu DELIVER. On-line workshopy sú dostupné po vyplnení formuláru, ktorý sa vám na stránke zobrazí pred sťahovaním.