Udržiavanie výstupov projektu DELIVER na podporu biodiverzity

V rámci udržateľnosti výstupov projektu na podporu biodiverzity v sídelnom prostredí, ktoré realizovali partneri z Bratislavského ochranárskeho združenia (BROZ) pomáhali firemní dobrovoľníci počas dobrovoľníckej akcie „Naše mesto“, v piatok 07.06.2024. Na aktivity sa prihlásilo spolu 50 dobrovoľníkov z firiem KMPG, ESET a IBM, ktorí prišli do parku Kaskády a do športovo-rekreačného areálu Majerníkova, aby pomohli mestskej časti zachovať zrealizované opatrenia na verejných priestranstvách.

Jedna skupina zveľadila opatrenia v športovo-rekreačnom areáli nasledovnými činnosťami – odstránili burinu zo záhonov s popínavými rastlinami, kríkmi, z ovocno- bylinkovej záhradky a z vegetačných striech nad krytmi civilnej ochrany. Opravili úkryty pre plazy, oplotenie záhradky a poliali rastliny. Popresúvali prebytočnú biomasu z kompostoviska na vozík a vyčistili okolie opatrení od drobného odpadu. Druhá skupina skrášľovala vybudované dažďové záhrady v parku Kaskády, ako aj viacero retenčných plôch s lúčnym výsevom odstránením nežiadúcich rastlín.

Dobrovoľnícka aktivita bola zároveň priestorom na vzdelávanie dobrovoľníkov, ktorí boli koordinátormi z BROZ oboznámení s výzvami klimatickej zmeny, s významom potreby ochrany a podpory biodiverzity, vodozádržných opatrení v mestskom prostredí ako aj s praktickými návodmi a ukážkami ako môžu aj sami prispieť k podobným opatreniam vo svojom okolí.

Komunitná školská záhradka v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60-62
Vodozádržné opatrenia – mokraďové záhony na verejnom priestranstve Kaskády