Monitorovanie

Monitorovanie

Hodnotenie klimatickej odolnosti, znižovania emisií CO2 a účinnosti opatrení

Akčný plán

Vypracovanie strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Obnova

Hĺbková obnova budov a verejných priestranstiev vrátane prírode blízkych riešení a podpory biodiverzity

Informovanosť

Zvyšovanie informovanosti a zapojenie miestnych komunít

Legislatíva

Stratégie, normy, metodiky a podporné dokumenty

Hodnotenie klimatickej odolnosti, znižovania emisií CO2 a účinnosti opatrení

Viete, ako odolná je v súčasnosti voči zmene klímy vaša budova, štvrť či mesto? A ako sú tieto pripravené na dopady zmeny klímy? V súčasnosti chýba jednoduchý nástroj, ktorým by bolo možné merať odolnosť na zmenu klímy na rozličných úrovniach a v rozličných mierkach.  Rovnako chýba aj nástroj na zmeranie efektu navrhovaných adaptačných a mitigačných opatrení a to vedie k neistote v rozhodovacom procese či pri príprave projektov.

Čo sme naplánovali

V rámci projektu DELIVER sa vyvíja  a testuje on-line nástroj pre monitoring, vyhodnotenie, správu a prezentáciu informácií o adaptačných a mitigačných aktivitách v mestskom prostredí. Tento nástroj na posúdenie klimatickej odolnosti a uhlíkovej stopy , by mal byť nápomocný pri rozhodovaní o vhodných adaptačných a mitigačných opatreniach

Climate Resilient Low Carbon Factor  (CReLoCaF) alebo Klimasken, ako sa tento on-line nástroj bude volať, zahŕňa všetky oblasti  adaptácie (zraniteľnosť – expozícia, citlivosť a adaptívna kapacita, odolnosť, adaptačné opatrenia), ale i mitigácie (bilancia emisií, modelovanie, znižovanie emisií skleníkových plynov). Nástroj bude na základe vybraných indikátorov umožňovať komplexné vyhodnotenie odolnosti na klimatickú zmenu na miestnej úrovni. Nástroj zjednoduší prácu, ako v oblasti adaptačnej, tak v oblasti mitigačnej.

Postup riešenia:

 • Analytické zhodnotenie a revízia existujúcich nástrojov, ukazovateľov a
  systémov hodnotenia
   
 • Návrh kvantitatívneho a kvalitatívneho nástroja, vrátane indikátorov pre hodnotenie adaptačných procesov a indikátorov účinnosti adaptačných opatrení.

Monitorovacie indikátory umožňujúce kvantifikovať a vyhodnotiť efekt konkrétnych adaptačných opatrení v meste (napr. chladenie budovy vďaka zatieneniu zeleňou, či efekt zelenej strechy na hospodárenie so zrážkami a vodný režim).  Oblasť mitigácie sa bude skladať zo stanovenia bilancie emisií skleníkových plynov a bude doplnená možnosť aj následnej modelácie ich vývoja na základe prevedeného auditu emisií skleníkových plynov. Nástroj na základe zadanej emisnej bilancie v jednotlivých oblastiach umožní využitie rôznych modelových opatrení a scenárov plánovania

 • Vývoj užívateľsky priateľskej aplikácie na jednoduché vyhodnotenie
  stavu odolnosti voči zmene klímy

Nástroj umožní vkladanie a správu dát, prezentáciu indikátorov prostredníctvom tabuliek, grafov a máp, plánovanie a modelovanie vývoja emisií a adaptačných opatrení a benchmarking zapojených miest. Súčasťou nástroja bude mapový modul, ktorý bude zobrazovať dané miesto a v prípade možnosti aj kartogramy vybraných javov.  Jazyk nástroja: slovenčina, čeština, angličtina.

 • Testovanie a ďalšia replikácia nástroja

On-line nástroj na monitoring, vyhodnotenie, správu a prezentáciu informácií o adaptačných a mitigačných aktivitách (Climate Resilient Low Carbon Factor – CReLoCaF) sa otestuje v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a v ďalších šiestich mestách na Slovensku a v Čechách.

Čo sme doteraz urobili

 • On-line nástroj je funkčný, dolaďuje sa testovaním v spolupráci s vybranými slovenskými a českými mestami.
 • Vybrali sme 6 miest na otestovanie on-line nástroja; na Slovensku Hlohovec a Prešov, v Českej republike Prahu, sídlisko Praha-Homolka, Nový Jičín a Holice.
 • Analytické zhodnotenie a revízia existujúcich nástrojov, ukazovateľov a systémov hodnotenia zmierňovania klimatickaj zmeny a odolnosti mestského prostredia
 • Úvod do problematiky a terminologický slovník