Monitorovanie

Monitorovanie

Hodnotenie klimatickej odolnosti, znižovania emisií CO2 a účinnosti opatrení

Akčný plán

Vypracovanie strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Obnova

Hĺbková obnova budov a verejných priestranstiev vrátane prírode blízkych riešení a podpory biodiverzity

Informovanosť

Zvyšovanie informovanosti a zapojenie miestnych komunít

Legislatíva

Stratégie, normy, metodiky a podporné dokumenty

Hodnotenie klimatickej odolnosti, znižovania emisií CO2 a účinnosti opatrení

Viete, ako odolná je v súčasnosti voči zmene klímy vaša budova, obec, mestská časť či mesto? Ako sú pripravené na dopady zmeny klímy? V súčasnosti chýba jednoduchý nástroj, ktorým by bolo možné merať odolnosť na zmenu klímy na rozličných úrovniach a v rozličných mierkach.  Rovnako chýba aj nástroj na zmeranie efektu navrhovaných adaptačných a mitigačných opatrení, čo vedie k neistote v rozhodovacom procese či pri príprave projektov.

Čo sme naplánovali

V rámci projektu DELIVER sa vyvíja  a testuje on-line nástroj na monitoring, vyhodnotenie, správu a prezentáciu informácií o adaptačných a mitigačných aktivitách v mestách, mestských častiach, obciach alebo na budovách. Tento nástroj na posúdenie klimatickej odolnosti a uhlíkovej stopy, by mal byť nápomocný pri rozhodovaní o vhodných adaptačných a mitigačných opatreniach

Climate Resilient Low Carbon Factor  (CReLoCaF) alebo KLIMASKEN, ako sa tento on-line nástroj bude volať, zahŕňa všetky oblasti  adaptácie (zraniteľnosť – expozícia, citlivosť a adaptívna kapacita, odolnosť, adaptačné opatrenia), ale i mitigácie (bilancia emisií, modelovanie, znižovanie emisií skleníkových plynov). Nástroj bude na základe vybraných indikátorov umožňovať komplexné vyhodnotenie odolnosti na klimatickú zmenu na miestnej úrovni. Nástroj zjednoduší prácu, ako v oblasti adaptačnej, tak v oblasti mitigačnej.

Postup riešenia:

  • Analytické zhodnotenie a revízia existujúcich nástrojov, ukazovateľov a systémov hodnotenia 
  • Návrh kvantitatívneho a kvalitatívneho nástroja, vrátane indikátorov pre hodnotenie adaptačných procesov a indikátorov účinnosti adaptačných opatrení.

Monitorovacie indikátory umožňujúce kvantifikovať a vyhodnotiť efekt konkrétnych adaptačných opatrení v meste, mestskej časti, obci či na budove (napr. chladenie budovy vďaka zatieneniu zeleňou, či efekt zelenej strechy na hospodárenie so zrážkami a vodný režim).  Oblasť mitigácie sa bude skladať zo stanovenia bilancie emisií skleníkových plynov a bude doplnená možnosť aj následnej modelácie ich vývoja na základe prevedeného auditu emisií skleníkových plynov. Nástroj na základe zadanej emisnej bilancie v jednotlivých oblastiach umožní využitie rôznych modelových opatrení a scenárov plánovania

  • Vývoj užívateľsky priateľskej aplikácie na jednoduché vyhodnotenie stavu odolnosti voči zmene klímy

Nástroj umožní vkladanie a správu dát, prezentáciu indikátorov prostredníctvom tabuliek, grafov a máp, plánovanie a modelovanie vývoja emisií a adaptačných opatrení a benchmarking zapojených miest. Súčasťou nástroja bude mapový modul, ktorý bude zobrazovať dané miesto a v prípade možnosti aj kartogramy vybraných javov.  Jazyk nástroja: slovenčina, čeština, angličtina.

  • Testovanie a ďalšia replikácia nástroja

On-line nástroj na monitoring, vyhodnotenie, správu a prezentáciu informácií o adaptačných a mitigačných aktivitách (Climate Resilient Low Carbon Factor – CReLoCaF) KLIMASKEN sa otestuje v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a v ďalších šiestich mestách na Slovensku a v Čechách.

Čo sme doteraz urobili