Obnova

Monitorovanie

Hodnotenie klimatickej odolnosti, znižovania emisií CO2 a účinnosti opatrení

Akčný plán

Vypracovanie strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Obnova

Hĺbková obnova budov a verejných priestranstiev vrátane prírode blízkych riešení a podpory biodiverzity

Informovanosť

Zvyšovanie informovanosti a zapojenie miestnych komunít

Legislatíva

Stratégie, normy, metodiky a podporné dokumenty

Obnova budov a verejných priestranstiev vrátane prírode blízkych riešení a podpory biodiverzity

V súčasnosti chýba nielen nástroj na hodnotenie odolnosti voči zmene klímy a metodika na vypracovanie strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ale aj konkrétne príklady realizovaných adaptačných a mitigačných opatrení nielen na budovách, ale aj vo verejnom priestore. Zmena klímy si vyžaduje riešenia, ktoré bude nielen inovatívne, ale aj demonštratívne, slúžiace ako príklad pre iné podobné sídliská. Pri obnove budov, verejných priestorov a zelene sa zároveň budú uprednostňovať prírode blízke riešenia a realizovať opatrenia podporujúce biodiverzitu.

Čo sme naplánovali

Na základe výpočtu uhlíkovej stopy v MČ Bratislava-Karlova Ves (výpočet prebiehal v roku 2017) tvorí spotreba energií vo verejných budovách 87,7 % celkovej spotreby energie MČ Bratislava-Karlova Ves. V rámci projektu DELIVER pilotne obnovíme 2 verejné budovy (školu a škôlku) a verejné priestory. Na základe podrobných analýz kvantifikujeme potenciál úspor energie pre bytový fond v Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves.  Opatrenia na podporu biodiverzity prinesú viac zelene a  života do sídlisk a na verejné priestranstvá – školské dvory a vnútrobloky a zároveň zlepšia miestnu klímu aj pre ľudí (zeleň – zvýši sa vlhkosť vzduchu a výpar a znížia sa teploty v lete).

Postup riešenia:

S cieľom znížiť uhlíkovú stopu bola v roku 2017 spracovaná čiastočná projektová dokumentácia na obnovu Materskej školy Kolískova (MŠ Kolískova) a začalo sa s predprojektovou prípravou hĺbkovej obnovy Základnej školy A. Dubčeka (ZŠAD), nakoľko táto škola vykazuje veľký potenciál úspory energie. Pilotnou obnovou týchto verejných budov sa zároveň sleduje inovatívny a prototypový prístup zameraný nielen na zníženie samotnej uhlíkovej stopy (prostredníctvom úspor energie), ale aj aplikácia rozličných adaptačných opatrení a prírode blízkych riešení. Prototypový charakter je daný riešením, ktoré kombinuje zmierňujúce (mitigačné) a adaptačné opatrenia, ako aj zahŕňa opatrenia na podporu biodiverzity a vzdelávanie v adaptácie a mitigácie osobitne v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako aj prírode blízkych riešení a trvalo udržateľného manažmentu zrážkových vôd. Tento prístup by mal byť v podmienkach Slovenska jedinečný a má potenciál byť replikovateľný nielen na Slovensku, ale aj v iných podobných obytných štvrtiach s panelovou výstavbou, ako aj v iných európskych mestách a obciach. Samotná obnova budov bude tiež obsahovať určité prototypové riešenia.  Cieľom je pri rekonštrukcii dvoch verejných budov (ZŠAD a MŠ Kolískova) dosiahnuť štandard budovy s takmer nulovou spotrebou energie (A0). Popri úsporách energie (spotreba tepla na vykurovanie zhruba na úrovni pasívneho domu a využitie obnoviteľných zdrojov energie) predpokladáme podstatné zlepšenie kvality vnútorného prostredia pre žiakov vďaka vetraciemu systému.

Demonštratívne „prírode blízke“ riešenia sa stanú súčasťou výučbového procesu, vrátane modelového prístupu k zrážkovej vode (zachytávanie a jej sekundárne využitie), uplatneniu vegetačných striech a stien, opatrení na podporu biodiverzity na budove ako aj v rámci jej areálu (útočištné biotopy pre živočíchy, komunitná záhrada) v nadväznosti na už realizované opatrenia. Sledovanie fungovania budovy (prevádzka, energetické nároky, hniezdenie vtákov atď.) bude možné v rámci školy, v priestoroch Komunitného vzdelávacieho centra (pozri aj časť Informovanosť)  aj cez internet.

Pri obnove verejných priestorov  budú realizované niektoré z nasledovných  mitigačných a adaptačných opatrení:

 • udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou – vybudovanie systému, ktorý bude zbierať zrážky zo striech a povrchov a zadržiavať ich, prípadne zabezpečovať ich vsakovanie rôznym spôsobom (bioretencia, jazierka, vsakovacie zóny, prielahy a pod.),
 • použitie priepustných povrchov spevnených plôch,
 • zvýšenie podielu vegetácie (výsadba stromov a kríkov, použitie alternatívnych typov vegetácie),
 • použitie rôznych vodných prvkov – dažďová záhrada a pod.,
 • pilotné použitie iných farieb a reflexných povrchov,
 • podpora udržateľnej mobility.

V rámci podpory biodiverzity budeme inštalovať hniezdne búdky pre netopiere a dážďovníka tmavého, vysadíme dreviny, vysejeme kvitnúce lúky, vytvoríme podmienky pre užitočné živočícha (na prezimovanie ježkov a pod.).

Čo sme doteraz urobili


 • Bol vypracovaný Energetický certifikát MŠ Koliskova po hĺbkovej obnove, ktorý potvrdzuje, že pri ukazovateli primárnej energie sa budova dostala do kategórie A0+.
 • Práce na hĺbkovej obnove budovy školy boli dokončené v októbri 2023. Na záver bol vypracovaný Energetický certifikát ZŠ A.Dubčeka po hĺbkovej
  obnove, ktorý potvrdzuje, že pri ukazovateli primárnej energie sa budova dostala do kategórie A0.
 • Boli zrealizované práce na zateplení obvodových stien, výmene otvorových konštrukcií, rekonštrukcii časti výmenníkovej stanice, kde bola vybudovaná miestnosť so samostatným vchodom pre účely Komunitného centra pre klímu a biodiverzitu, na využití solárnej energie, fotovoltaiky, rekonštrukcii bleskozvodu, inštalácii vonkajšieho tienenia, zdravotechniky, využitia zrážkovej vody, elektroinštalácii, na zelenej streche nad hlavným vstupom. Boli vykonané práce na záhradnej architektúre a inštalácii vzduchotechniky. Priebeh prác na ZŠ A.Dubčeka je zdokumentovaný v prílohe.
 • V športovorekreačnom areáli Majerníkova bolo nainštalovaných 10 malých hmyzích hotelov.
 • V Karlovej Vsi pribudlo ďalších 19 hniezdnych búdok.
 • Vďaka projektu pribudlo v Karlovej Vsi 91 stromov a 177 kríkov.
 • Ukončili sme práce na hĺbkovej obnove MŠ Kolískova (apríl 2022).
 • V športovorekreačnom areáli Majerníkova sme na 3 miestach ukotvili mŕtve drevo, ďalšie mŕtve drevo pribudlo na streche miestneho úradu Karlovej Vsi.
 • Začali sme práce na hĺbkovej obnove ZŠ A. Dubčeka (december 2021).
 • Vodozádržné opatrenia (1.a 2.etapa)  v parku Kaskády boli realizované (november 2021).
 • Podpísali sme zmluvu s realizátorom vodozádržných opatrení na verejnom priestranstve Kaskády.
 • V Karlovej Vsi pribudlo 12 hniezdnych búdok
 • V rámci opatrení na zmiernenie dopadov zmeny klímy sme v areáli piatich detských ihrísk nainštalovali exteriérové tieniace plachty.
 • Pripravili sme verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu vodozádržných opatrení na verejnom priestranstve Kaskády.
 • Začali sme práce na hĺbkovej obnove MŠ Kolískova (december 2020).
 • Uskutočnili sme verejné obstarávanie na realizátora hĺbkovej obnovy MŠ Kolískova a ZŠ A. Dubčeka.
 • Podporili sme biodiverzitu – vybudovanie altánku na zadržiavanie dažďovej vody a podporu biodiverzity v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova
 • Pripravili sme projektovú dokumentáciu na obnovu časti vybraného verejného priestranstva – Jurigovho námestia.
 • Získali sme stavebné povolenie na rekonštrukciu MŠ Kolískova a ZŠ A. Dubčeka.
 • Podporili sme biodiverzitu – vytvorením 1 úkrytu pre plazy,  zrenovovaním 1 a vybudovaním 1 nového hmyzieho hotela, oplotením 3 strmších svahov a vysadením 160 krov a popínaviek, 74 trvaliek a 47 stromov v areáli ZŠ A. Dubčeka.
 • Vypracovali sme podrobný plán opatrení na podporu biodiverzity športovom a rekreačnom areáli Majerníkova za účasti žiakov zo ZŠ A. Dubčeka, aktivistov, pracovníkov  Miestneho úradu Bratislava-Karlova Ves (MiÚ BA-KV) a Verejnoprospešných služieb Karlova Ves (VPS KV).
 • Podporili sme biodiverzitu – nainštalovaním 5 kŕmidiel a 2 hniezdnych búdok v areáli ZŠ A. Dubčeka.
 • Podporili sme biodiverzitu – nainštalovaním 2 kŕmidiel a 2 hniezdnych búdok v areáli Materskej školy Kolískova.
 • Vybrali sme areál Materskej školy Kolísková a športového a rekreačného areálu Majerníková (pri ZŠ D. Dubčeka) ako miesta na implementáciu opatrení na podporu biodiverzity.
 • Pripravili sme projektovú dokumentáciu hĺbkovej obnovy budovy ZŠ A. Dubčeka.
 • Zazmluvnili sme projekčné práce na prípravu projektovej dokumentácie hĺbkovej obnovy ZŠ A. Dubčeka.
 • Dopracovali sme projektovú dokumentáciu na obnovu MŠ Kolískova s prototypovými zelenými riešeniami.
 • Vypracovanie zásad pri budovaní a obnove spevnených povrchov v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • Merali sme kvalitu ovzdušia (hladiny CO2) v triedach MŠ Kolískova a ZŠ A. Dubčeka.
 • Pripravili sme zadanie na prototypové riešenia obnovy MŠ Kolískova.
 • Zazmluvnili sme projekčné práce na prototypové riešenia obnovy MŠ Kolískova.
 • Pripravili sme opis predmetu zákazky na projektové práce hĺbkovej obnovy ZŠ A. Dubčeka.
 • Pripravili sme podklady k obnove ZŠ A. Dubčeka: Štúdia zvýšenia energetickej efektívnosti a zlepšenia prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave: Správa z hĺbkového energetického auditu pre ZŠ Alexandra Dubčeka, Sumár opatrení.
 • Pripravili sme pilotné riešenia na zvyšovanie odolnosti verejných priestorov na zmenu klímy: Pilotné riešenie zníženie letných horúčav na verejnom priestranstve – pešia zóna Pribišova/Ľ.Fullu, Dlhé Diely, Bratislava – návrh riešenia, vizualizácia riešenia.
 • Podporili sme biodiverzitu – vybudovaním 2 domčekov pre ježkov na prezimovanie v MŠ Kolískova a 2 v areáli ZŠ A. Dubčeka.
 • Pripravili sme kritérií pri tvorbe a obnove verejných priestorov.