Akčný plán

Monitorovanie

Hodnotenie klimatickej odolnosti, znižovania emisií CO2 a účinnosti jednotlivých opatrení

Akčný plán

Vypracovanie strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Obnova

Hĺbková obnova budov a verejných priestranstiev vrátane prírode blízkych riešení a podpory biodiverzity

Informovanosť

Zvyšovanie informovanosti a zapojenie miestnych komunít

Legislatíva

Stratégie, normy, metodiky a podporné dokumenty

Vypracovanie strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Bez vhodného strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorý by obsahoval konkrétne adaptačné a mitigačné opatrenia, budeme len veľmi ťažko zvládať  negatívne  dopady zmeny klímy.  Zároveň, ak nepristúpime k radikálnemu obmedzeniu emisií skleníkových plynov, zanecháme ďalším generáciám o to väčšiu výzvu na riešenie.  Na základe posledných správ o stave vývoja emisií skleníkových plynov (správa IPPC, 2018) je potrebné do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 45 % a do roku 2050 ísť takmer na nulu, aby sme sa vyhli závažným nevratným zmenám, ktoré by oteplenie o 2 stupne Celzia so sebou prinieslo.

Čo sme naplánovali

V rámci projektu DELIVER pripravíme a odskúšame metodiku tvorby strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy.  Zároveň bude zdôraznený integrovaný prístup k použitiu jednotlivých adaptačných a motivačných opatrení (zvýrazňujúci synergie a redukujúci antagonizmy) s dôrazom na podporu ekologických riešení a biodiverzity.

Strategický dokument  stanoví dlhodobú víziu budovania klimatickej odolnosti, udržateľnej energie a zníženia emisií CO2 v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Bude zahŕňať konkrétne adaptačné a mitigačné opatrenia v kľúčových oblastiach, informácie týkajúce sa potenciálnych benefitov a možností, stanovenie zodpovedností, kľúčové míľniky a prioritné oblasti.

Postup riešenia:

Tvorba strategického dokumentu bude pozostávať z nasledovných krokov:

  • Zriadenie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z interných a externých odborníkov na problematiku zmeny klímy (adaptácie a mitigácie). Táto pracovná skupina bude slúžiť ako poradný orgán aj v rámci ďalších projektových aktivít.
  • Vyhodnotenie zraniteľnosti kľúčových oblastí voči negatívnym dopadom zmeny klímy sa bude realizovať štandardnými postupmi (IPCC). Výstupom z vyhodnotenia zraniteľnosti bude vytypovanie lokalít , ktoré sú najviac ohrozené dopadmi zmeny klímy. Tieto budú následne zaznačené aj do mapového podkladu s tým, že ide o lokality vyžadujúce si prioritné riešenie.
  • Definovanie optimálnych adaptačných a mitigačných opatrení; do úvahy sa vezmú rôzne multi-sektorové aspekty, technické podmienky, úspora zdrojov, efektívnosť, ekonomické a sociálne bariéry/benefity.
  • Vypracovanie katalógu možných adaptačných a mitigačných opatrení pre rezidenčné štvrte v jednotlivých sektoroch.
  • Analýza najväčších zdrojov emisií skleníkových plynov v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a stanovenie cieľa zníženia emisií na hodnotu v roku 2030.
  • Implementácia, monitoring a vyhodnotenie strategického dokumentu na zníženie uhlíkovej stopy a zvýšenie odolnosti voči zmene klímy.

Čo sme doteraz urobili