Legislatíva

Monitorovanie

Hodnotenie klimatickej odolnosti, znižovania emisií CO2 a účinnosti opatrení

Akčný plán

Vypracovanie strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Obnova

Hĺbková obnova budov a verejných priestranstiev vrátane prírode blízkych riešení a podpory biodiverzity

Informovanosť

Zvyšovanie informovanosti a zapojenie miestnych komunít

Legislatíva

Stratégie, normy, metodiky a podporné dokumenty

Legislatíva, stratégie, normy, metodiky a podporné dokumenty

Zmena klímy si bude vyžadovať zmeny a zlepšenia národnej legislatívy, noriem, štandardov a metodík.  Tieto návrhy by mali umožniť na národnej a lokálnej úrovni zmeny smerujúce k posilneniu klimatickej odolnosti uplatňovaním osvedčených princípov pri budovaní a obnove budov a ich okolia.

Čo sme naplánovali

S cieľom reflektovať prístup a skúsenosti počas implementácie projektu v čo najväčšej možnej miere aj na národnej úrovni, bude v rámci tejto aktivity zrealizovaný výber a analýza príslušnej legislatívy (osobite sa týka tzv. Stavebného zákona a Zákona o ochrane prírody a krajiny). Bude vypracovaný návrh (inšpirovaný aj zahraničnými skúsenosťami) odporúčaní na ich zmeny/doplnenia. Rovnako bude vypracovaný návrh odvetvových noriem na hospodárenie so zrážkovými vodami.  V rámci tejto aktivitami bude realizovaná aj séria komunikačných aktivít a lobbingu na presadzovanie navrhovaných odporúčaní.

Čo sme doteraz urobili

 • Pripravili sme dokument Posúdenie súčasného legislatívno-regulačného rámca SR
 • Aj z našej iniciatívy vzniklo Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vodách z povrchového odtoku a pôsobnosti orgánov štátnej vodnej správy, ktoré sme následne pripomienkovali
 • KRI sa podieľal na príprave Akčného plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAS-AP) a spolupracoval pri tvorbe ďalších častí dokumentu. AP schválený vládou SR 31.8.2021.
 • Zúčastnili sme sa tvorby Koncepcie vodnej politiky na roky 2021-2030 s výhľadom do roku 2050.
 • Pripravili sme prehľad o právnej úprave v zahraničí a na Slovensku v súvislosti s udržateľným hospodárením so zrážkovými vodami.
 • Pripravili a predložili sme pripomienky v rámci pripomienkovacieho konania k zákonu 543/2002 Zb. z. o ochrane prírody a krajiny (získaná podpora 900 podporovateľov dáva našim pripomienkam dostatočnú váhu na rokovanie s MŽP SR).
 • Lobovali sme a spolupracovali s Úniou miest Slovenska pri presadzovaní zmien do pripravovaného novelizovaného Stavebného zákona.
 • Pracovali sme na štandarde “Hodnotenie stavu stromov” v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.
 • Pripravili sme odporúčací podklad pre legislatívu udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v sídelnom prostredí, s príkladmi právnej úpravy decentralizovaného spôsobu odvodnenia v zahraničí, ktorý bol zaslaný na MŽP SR (sekcia vôd). Vznikol návrh odvetvových technických noriem „Udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami“.
 • Boli sme súčasťou pracovnej skupiny – Manažment krajiny a adaptácia na zmenu klímy, osobitne sme zamerali na riešenie zrážkovej vody v sídlach a pomenovanie hlavných problémov, súvisiacich s udržateľnými riešeniami. Toto bolo chválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 372 z 1. júna 2022.
 • V súvislosti s procesom získavania stavebného povolenia na revitalizáciu otvoreného verejného priestoru park Kaskády sme po komunikácii s generálnym riaditeľom Sekcie vôd na MŽP SR Havlíčkom prispeli k vytvoreniu metodického Usmernenia generálneho riaditeľa sekcie vôd MŽP SR o vodách z povrchového odtoku a pôsobnosti orgánov štátnej vodnej správy, ktoré okrem iného objasňuje, čo vodná stavba je a čo nie, ktoré sme tiež pripomienkovali.
 • Boli sme súčasťou pripomienkového konania, na konci ktorého bola prijatá novela Vyhlášky č. 170/2021 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, kde sa nám podarilo presadiť niektoré podmienky, ktoré berú do úvahy problematiku zmeny klímy (osobitne do spracovania R-USES, M-USES) a pod.
 • Pripomienkovali sme Zákon o krajinnom plánovaní, naše pripomienky boli nakoniec akceptované.
 • Pripomienkovali sme novelu vykonávacej vyhlášky k zákonu 543/2002 Zb.z. o ochrane prírody a krajiny smerujúcej k zvýšeniu ochrany drevín a zapracovaniu podmienok meniacej sa klímy. Pripomienky sa dávali v spolupráci s viacerými subjektami (ISA SK) a v rámci rozporového konania boli viaceré úspešne akceptované (plne, resp. čiastočne). Konkrétny výstup nášho snaženia je novela Vyhlášky č. 170/2021 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.