Legislatíva

Monitorovanie

Hodnotenie klimatickej odolnosti, znižovania emisií CO2 a účinnosti opatrení

Akčný plán

Vypracovanie strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Obnova

Hĺbková obnova budov a verejných priestranstiev vrátane prírode blízkych riešení a podpory biodiverzity

Informovanosť

Zvyšovanie informovanosti a zapojenie miestnych komunít

Legislatíva

Stratégie, normy, metodiky a podporné dokumenty

Legislatíva, stratégie, normy, metodiky a podporné dokumenty

Zmena klímy si bude vyžadovať zmeny a zlepšenia národnej legislatívy, noriem, štandardov a metodík.  Tieto návrhy by mali umožniť na národnej a lokálnej úrovni zmeny smerujúce k posilneniu klimatickej odolnosti uplatňovaním osvedčených princípov pri budovaní a obnove budov a ich okolia.

Čo sme naplánovali

S cieľom reflektovať prístup a skúsenosti počas implementácie projektu v čo najväčšej možnej miere aj na národnej úrovni, bude v rámci tejto aktivity zrealizovaný výber a analýza príslušnej legislatívy (osobite sa týka tzv. Stavebného zákona a Zákona o ochrane prírody a krajiny). Bude vypracovaný návrh (inšpirovaný aj zahraničnými skúsenosťami) odporúčaní na ich zmeny/doplnenia. Rovnako bude vypracovaný návrh odvetvových noriem na hospodárenie so zrážkovými vodami.  V rámci tejto aktivitami bude realizovaná aj séria komunikačných aktivít a lobbingu na presadzovanie navrhovaných odporúčaní.

Čo sme doteraz urobili