Informovanost

Monitorovanie

Hodnotenie klimatickej odolnosti, znižovania emisií CO2 a účinnosti opatrení

Akčný plán

Vypracovanie strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Obnova

Hĺbková obnova budov a verejných priestranstiev vrátane prírode blízkych riešení a podpory biodiverzity

Informovanosť

Zvyšovanie informovanosti a zapojenie miestnych komunít

Legislatíva

Stratégie, normy, metodiky a podporné dokumenty

Zvyšovanie informovanosti a zapojenie miestnych komunít

V súčasnosti sa ukazuje ako mimoriadne dôležité zvýšiť zapojenie verejnosti do procesu boja proti klimatickým zmenám s cieľom posilniť ich klimatickú odolnosť/bezpečnosť a podporiť biodiverzitu. Zvýši sa tým tiež klimatická bezpečnosť samotných obyvateľov.

Čo sme naplánovali

V rámci projektu DELIVER bude verejnosť mať možnosť zapojiť sa do samotnej tvorby verejného priestranstva s navrhnutými opatreniami na zmenu klímy, čím sa zvýši povedomie lokálnych obyvateľov sídliska o opatreniach, ktoré si zmena klímy vyžaduje. Spoluzodpovednosť za tvorbu verejného priestranstva predpokladá tiež ďalší záujem obyvateľov na správe verejných priestranstiev a vzbudenie záujmu o komunitné riešenia, ktoré sú nevyhnutným predpokladom trvalo udržateľného riešenia problému zmeny klímy na sídliskách.

Okrem toho sa vytvorí Komunitné vzdelávacie centrum, ktoré bude slúžiť na zvyšovanie povedomia širokej ako aj odbornej verejnosti o danej problematike.

Postup riešenia:

Verejnosť bude mať možnosť zapojiť sa do samotnej tvorby verejného priestranstva s navrhnutými opatreniami na zmenu klímy, čím sa zvýši povedomie lokálnych obyvateľov sídliska o opatreniach, ktoré si zmena klímy vyžaduje. Spoluzodpovednosť za tvorbu verejného priestranstva predpokladá tiež ďalší záujem obyvateľov o správu verejných priestranstiev a vzbudenie záujmu o komunitné riešenia, ktoré sú nevyhnutným predpokladom trvalo udržateľného riešenia problému zmeny klímy na sídliskách.

Participatívny proces bude mať niekoľko fáz:

 • informačnú kampaň,
 • prieskum aktuálneho využívania verejných priestranstiev s identifikovaním skupiny obyvateľov, ktorí ich využívajú najviac,
 • prípravné mapovanie verejných priestranstiev a okolia, ich stavu (pomer zelene, údržba stromov, povrchy a materiály, použité farby, osvetlenie), možný spôsob dopravy a prístupu pre rôzne cieľové skupiny,
 • identifikácia základných problémov a obmedzení (berúc ohľad na mitigačné a adaptačné aspekty, prístupnosť pre skupiny obyvateľov so špeciálnymi potrebami, prevenciu kriminality a pod.),
 • participatívné plánovacie stretnutia – cieľom je vytvoriť podmienky pre konštruktívnu diskusiu o predstavách verejnosti ako by mal vybraný verejný priestor na sídlisku vyzerať. Úlohou moderátora diskusie je predstaviť verejnosti možnosti formulované odborníkmi (adaptačné a mitigačné opatrenia s podporou biodiverzity), zozbierať predstavy obyvateľov a postupne zúžiť rôzne protichodné predstavy a očakávania do riešenia, ktoré predstavuje v rámci komunity konsenzus.

Komunitné vzdelávacie centrum poskytne priestor a vzdelávacie materiály vysvetľujúce potrebu a možnosti na dosiahnutie mestskej klimatickej odolnosti (využívajúc synergické efekty mitigačných a adaptačných opatrení so zohľadnením podpory a ochrany biodiverzity). Predpokladá sa, že centrum bude slúžiť na vzdelávacie účely pre odbornú komunitu, ako aj pre samosprávy  Malo by slúžiť ako poradenské a vzdelávacie centrum pri uskutočňovaní obnovy verejných a obytných budov, verejných priestorov  a pod.. Centrum bude zriadené v priestoroch ZŠ A. Dubčeka a jeho činnosť bude riadená MČ Karlova Ves.  Bude pozostávať z vnútornej zóny nazvanej Klimatická odolnosť – prezentačná miestnosť a vonkajšej zóny – Expozície. K dispozícii budú 1-2 vyškolení sprievodcovia.

Čo sme doteraz urobili

 • Príprava a vyhodnotenie druhého dotazníkového prieskumu po dvoch rokoch Sídlisko Dlhé diely a zmena klímy – čo sa zmenilo po dvoch rokoch
 • Pripravený základný projektový zámer Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu (CoCliBEC)
 • Pripravená Správa z participácie verejnosti pri príprave revitalizácie Jurigovho námestia
 • Obyvatelia Karlovej Vsi sa zapojili do prípravy revitalizácie Jurigovho námestia zapojením sa do dotazníkového prieskumu (1.-20.05.2019), počas Karloveského majálesu (18.05.2019), účasťou na plánovacej prechádzke (28.05.2019), na plánovacom workshope v Karloveskej knižnici (27.06.2019) a na stretnutí 29.11. 2019, kde projektantka predstavila návrh projektu obnovy námestia pred jeho dopracovaním
 • Prezentácia projektu na podujatiach pre verejnosť – stánok miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na Karloveskom majálese (19.05.2018, 18.05.2019)
 • Vytvorenie interaktívnej pocitovej mapy, do ktorej obyvatelia Karlovej Vsi zaznamenali, kde sa v čase horúčav cítia najpríjemnejšie, ktorým miestam sa vyhýbajú, kde je zlé ovzdušie, nepríjemný vietor, kde vidia problém s valiacou sa vodou z prívalových zrážok a kde poľadovica a intenzívne sneženie komplikuje dopravnú situáciu.
 • Príprava a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu Spokojnosť obyvateľov s kvalitou života na sídlisku Dlhé diely
 • Účasť na úvodnej konferencii projektov odmenených v rámci LIFE v Bruseli (2.-3.10.2018)
 • Prezentácia projektu na podujatiach pre verejnosť – stánok miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na Karloveských hodoch (29.-30.09.2018, 27.-29.09.2019)
 • Realizácia prvého dotazníkového prieskumu o vnímaní dopadov zmeny klímy a možných opatrení medzi obyvateľmi Karlovej Vsi,
 • Prezentácia projektu zástupcom piatich ukrajinských miest (Brody, Dubno, Čortkiv, Novojarivsk, Žovkva), ktorí absolvovali študijnú cestu v SR (21.09.2018)
 • Vytvorenie webovej stránky projektu – pravidelne aktualizovaná
 • Vytvorenie Facebook projektu – pravidelne aktualizovaný
 • Séria článkov a iných mediálnych výstupov
 • Vytvorený propagačný roll-up projektu
 • Organizácia úvodnej konferencii projektu v Univerzitnej knižnici v Bratislave (12.09.2018)
 • Organizácia tlačovej konferencie o projekte na ZŠ A.Dubčeka (19.06.2018)