Informovanost

Monitorovanie

Hodnotenie klimatickej odolnosti, znižovania emisií CO2 a účinnosti opatrení

Akčný plán

Vypracovanie strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Obnova

Hĺbková obnova budov a verejných priestranstiev vrátane prírode blízkych riešení a podpory biodiverzity

Informovanosť

Zvyšovanie informovanosti a zapojenie miestnych komunít

Legislatíva

Stratégie, normy, metodiky a podporné dokumenty

Zvyšovanie informovanosti a zapojenie miestnych komunít

V súčasnosti sa ukazuje ako mimoriadne dôležité zvýšiť zapojenie verejnosti do procesu boja proti klimatickej zmene s cieľom posilniť klimatickú odolnosť/bezpečnosť a podporiť biodiverzitu. Zvýši sa tým tiež klimatická bezpečnosť samotných obyvateľov.

Čo sme naplánovali

V rámci projektu DELIVER bude mať verejnosť možnosť zapojiť sa do samotnej tvorby verejného priestranstva s navrhnutými opatreniami na zmenu klímy, čím sa zvýši povedomie lokálnych obyvateľov sídliska o opatreniach, ktoré si zmena klímy vyžaduje. Spoluzodpovednosť za tvorbu verejného priestranstva predpokladá tiež ďalší záujem obyvateľov na správe verejných priestranstiev a vzbudenie záujmu o komunitné riešenia, ktoré sú nevyhnutným predpokladom trvalo udržateľného riešenia problému zmeny klímy na sídliskách.

Okrem toho vznikne Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu, ktoré bude slúžiť na zvyšovanie povedomia širokej, ako aj odbornej verejnosti o danej problematike.

Postup riešenia

Participatívny proces bude mať nasledovné fázy:

 • informačná kampaň,
 • prieskum aktuálneho využívania verejných priestranstiev s identifikovaním skupiny obyvateľov, ktorí ich využívajú najviac,
 • prípravné mapovanie verejných priestranstiev a okolia, ich stavu (pomer zelene, údržba stromov, povrchy a materiály, použité farby, osvetlenie), možný spôsob dopravy a prístupu pre rôzne cieľové skupiny,
 • identifikácia základných problémov a obmedzení (berúc ohľad na mitigačné a adaptačné aspekty, prístupnosť pre skupiny obyvateľov so špeciálnymi potrebami, prevenciu kriminality a pod.),
 • participatívne plánovacie stretnutia – cieľom je vytvoriť podmienky pre konštruktívnu diskusiu o predstavách verejnosti, ako by mal vybraný verejný priestor na sídlisku vyzerať; úlohou moderátora diskusie je predstaviť verejnosti možnosti formulované odborníkmi (adaptačné a mitigačné opatrenia s podporou biodiverzity), zozbierať predstavy obyvateľov a postupne zúžiť rôzne protichodné predstavy a očakávania do riešenia, ktoré predstavuje v rámci komunity konsenzus.

Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu poskytne priestor a vzdelávacie materiály vysvetľujúce potrebu a možnosti na dosiahnutie mestskej klimatickej odolnosti (využívajúc synergické efekty mitigačných a adaptačných opatrení so zohľadnením podpory a ochrany biodiverzity). Predpokladá sa, že centrum bude slúžiť na vzdelávacie účely pre odbornú komunitu, ako aj pre samosprávy.  Malo by slúžiť ako poradenské a vzdelávacie centrum pri uskutočňovaní obnovy verejných a obytných budov, verejných priestorov a pod. Centrum bude zriadené v priestoroch ZŠ A. Dubčeka a jeho činnosť bude riadená MČ Bratislava-Karlova Ves.  Bude pozostávať z vnútornej zóny nazvanej Klimatická odolnosť – prezentačná miestnosť a vonkajšej zóny – Expozície. K dispozícii budú 1-2 vyškolení sprievodcovia.

Čo sme doteraz urobili

 • Otvorili sme Komunitné vzdelávacie centrum pre zmenu klímy a biodiverzitu
 • V rámci poradenstva v oblasti udržateľnej obnovy bytových domov v Karlovej Vsi sme sme pre správcovské spoločnosti a spoločenstvá vlastníkov uskutočnili dve kolá prezentácií na témy:
  1. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti pri obnove budov
  2. Stavebné úpravy pri obnove budov, projektová dokumentácia a s ňou súvisiace procesy
  3. Ochrana biodiverzity
  4. Hospodárenie so zrážkovou vodou
  5. Budovanie vegetačných striech, vegetačných stien, zeleň v spoločných priestoroch
  6. Finančné poradenstvo v rámci zabezpečenia realizácie obnovy
 • Pripravili sme a vyhodnotili druhý dotazníkový prieskum po dvoch rokoch Sídlisko Dlhé diely a zmena klímy – čo sa zmenilo po dvoch rokoch.
 • Pripravili sme základný projektový zámer Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu (CoCliBEC).
 • Pripravili sme Správu z participácie verejnosti pri príprave revitalizácie Jurigovho námestia
 • Obyvatelia Karlovej Vsi sa zapojili do prípravy revitalizácie Jurigovho námestia zapojením sa do dotazníkového prieskumu (1.-20.05.2019), počas Karloveského majálesu (18.05.2019), účasťou na plánovacej prechádzke (28.05.2019), na plánovacom workshope v Karloveskej knižnici (27.06.2019) a na stretnutí 29.11. 2019, kde projektantka predstavila návrh projektu obnovy námestia pred jeho dopracovaním
 • Prezentovali sme projekt na podujatiach pre verejnosť – stánok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na Karloveskom majálese (19.05.2018, 18.05.2019)
 • Vytvorili sme interaktívnu pocitovú mapu, do ktorej obyvatelia Karlovej Vsi zaznamenali, kde sa v čase horúčav cítia najpríjemnejšie, ktorým miestam sa vyhýbajú, kde je zlé ovzdušie, nepríjemný vietor, kde vidia problém s valiacou sa vodou z prívalových zrážok a kde poľadovica a intenzívne sneženie komplikuje dopravnú situáciu.
 • Pripravili sme a vyhodnotili sme dotazníkový prieskum Spokojnosť obyvateľov s kvalitou života na sídlisku Dlhé diely
 • Zúčastnili sme sa úvodnej konferencii projektov odmenených v rámci LIFE v Bruseli (2.-3.10.2018)
 • Prezentovali sme projekt na podujatiach pre verejnosť – stánok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na Karloveských hodoch (29.-30.09.2018, 27.-29.09.2019)
 • Realizovali sme prvý dotazníkový prieskum o vnímaní dopadov zmeny klímy a možných opatrení medzi obyvateľmi Karlovej Vsi,
 • Prezentovali sme projekt zástupcom piatich ukrajinských miest (Brody, Dubno, Čortkiv, Novojarivsk, Žovkva), ktorí absolvovali študijnú cestu v SR (21.09.2018)
 • Vytvorili sme webovú stránku projektu – pravidelne ju aktualizujeme
 • Vytvorili sme facebookovú stránku projektu https://www.facebook.com/resilientdistricts/– pravidelne ju aktualizujeme
 • Publikujeme články a iné mediálne výstupy 
 • Dali sme vyrobiť sme propagačný roll-up projektu
 • Zorganizovali sme úvodnú konferenciu projektu v Univerzitnej knižnici v Bratislave (12.09.2018)
 • Zorganizovali sme tlačovú konferenciu o projekte na ZŠ A.Dubčeka (19.06.2018)