Informovanost

Monitorovanie

Hodnotenie klimatickej odolnosti, znižovania emisií CO2 a účinnosti opatrení

Akčný plán

Vypracovanie strategického dokumentu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Obnova

Hĺbková obnova budov a verejných priestranstiev vrátane prírode blízkych riešení a podpory biodiverzity

Informovanosť

Zvyšovanie informovanosti a zapojenie miestnych komunít

Legislatíva

Stratégie, normy, metodiky a podporné dokumenty

Zvyšovanie informovanosti a zapojenie miestnych komunít

V súčasnosti sa ukazuje ako mimoriadne dôležité zvýšiť zapojenie verejnosti do procesu boja proti klimatickej zmene s cieľom posilniť klimatickú odolnosť/bezpečnosť a podporiť biodiverzitu. Zvýši sa tým tiež klimatická bezpečnosť samotných obyvateľov.

Čo sme naplánovali

V rámci projektu DELIVER bude mať verejnosť možnosť zapojiť sa do samotnej tvorby verejného priestranstva s navrhnutými opatreniami na zmenu klímy, čím sa zvýši povedomie lokálnych obyvateľov sídliska o opatreniach, ktoré si zmena klímy vyžaduje. Spoluzodpovednosť za tvorbu verejného priestranstva predpokladá tiež ďalší záujem obyvateľov na správe verejných priestranstiev a vzbudenie záujmu o komunitné riešenia, ktoré sú nevyhnutným predpokladom trvalo udržateľného riešenia problému zmeny klímy na sídliskách.

Okrem toho vznikne Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu, ktoré bude slúžiť na zvyšovanie povedomia širokej, ako aj odbornej verejnosti o danej problematike.

Postup riešenia

Participatívny proces bude mať nasledovné fázy:

 • informačná kampaň,
 • prieskum aktuálneho využívania verejných priestranstiev s identifikovaním skupiny obyvateľov, ktorí ich využívajú najviac,
 • prípravné mapovanie verejných priestranstiev a okolia, ich stavu (pomer zelene, údržba stromov, povrchy a materiály, použité farby, osvetlenie), možný spôsob dopravy a prístupu pre rôzne cieľové skupiny,
 • identifikácia základných problémov a obmedzení (berúc ohľad na mitigačné a adaptačné aspekty, prístupnosť pre skupiny obyvateľov so špeciálnymi potrebami, prevenciu kriminality a pod.),
 • participatívne plánovacie stretnutia – cieľom je vytvoriť podmienky pre konštruktívnu diskusiu o predstavách verejnosti, ako by mal vybraný verejný priestor na sídlisku vyzerať; úlohou moderátora diskusie je predstaviť verejnosti možnosti formulované odborníkmi (adaptačné a mitigačné opatrenia s podporou biodiverzity), zozbierať predstavy obyvateľov a postupne zúžiť rôzne protichodné predstavy a očakávania do riešenia, ktoré predstavuje v rámci komunity konsenzus.

Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu poskytne priestor a vzdelávacie materiály vysvetľujúce potrebu a možnosti na dosiahnutie mestskej klimatickej odolnosti (využívajúc synergické efekty mitigačných a adaptačných opatrení so zohľadnením podpory a ochrany biodiverzity). Predpokladá sa, že centrum bude slúžiť na vzdelávacie účely pre odbornú komunitu, ako aj pre samosprávy.  Malo by slúžiť ako poradenské a vzdelávacie centrum pri uskutočňovaní obnovy verejných a obytných budov, verejných priestorov a pod. Centrum bude zriadené v priestoroch ZŠ A. Dubčeka a jeho činnosť bude riadená MČ Bratislava-Karlova Ves.  Bude pozostávať z vnútornej zóny nazvanej Klimatická odolnosť – prezentačná miestnosť a vonkajšej zóny – Expozície. K dispozícii budú 1-2 vyškolení sprievodcovia.

Čo sme doteraz urobili

 • Dňa 26.10.2023 sa v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave uskutočnila Záverečná konferencia k projektu.Konferencia s názvom „Odolné sídliská pre budúcnosť – nový prístup k budovaniu klimaticky odolných miest“ bola určená pre predstaviteľov samospráv obcí a miest, štátnej správy, akademickú a odbornú verejnosť a zúčastnilo sa jej viac ako 40 účastníkov.
 • Pripravili sme a vyhodnotili tretí dotazníkový prieskum po piatich rokoch projektu Spokojnost‘ obyvateľov s kvalitou života na sídlisku Dlhé diely: Zmena klímy, prírode blízke riešenia, podpora biodiverzity, sociálny a spoločenský život
 • Pripravili sme brožúru Klimaticky odolný rozvoj: inovatívne riešenia a opatrenia na verejných priestranstvách a budovách
 • Pripravili sme tri informačné tabule a jednu vývesnú tabuľu. Jedna stála tabuľa pred MŠ Kolískova, jedna stála tabuľa pred ZŠ A.Dubčeka a jedna stála tabuľa  na verejnom priestranstve Kaskády.  Tieto informačné tabule majú za cieľ informovať o rozsahu prác, zdrojoch ich financovania a zároveň vysvetľujú zrozumiteľným spôsobom význam jednotlivých opatrení. Pred prednáškovou miestnosťou Komunitného vzdelávacieho centra sme inštalovali uzamykateľnú vývesnú tabuľu pre oznamovanie konanie aktivít v KVC.
 • Účastnili sme sa s prezentáciami o projekte a o jeho vásledkoch v KV na domácich a medzinárodných fórach:
  –    14.-15.09.2022 – European Resilience forum, Athens, L. Nemcová. Z. Hudeková. D. Mekiňová.
  –    23.09.2022 –  Zuzana Hudeková, podujatie Pecha Kucha night na tému Dizajn vo verejnom priestore, ktoré zorganizovalo kultúrne a komunitné centrum Hidepark v Nitre.
  –    28.09.2022 – Zuzana Hudeková, konferencia Komunálny manažment 2022, ktorú zorganizoval ekonomický mesačník TREND, diskutovala v paneli 3. Každodenné zelené politiky.
  –    04.04.2023 – Zuzana Hudeková, odborná garantka projektu, sa zúčastnila konferencie „Proces adaptácie na zmenu klímy v Bratislavskom samosprávnom kraji“.
  –    20.04.2023 – sa Zuzana Hudeková zúčastnila konferencie Klimatické riešenia pre samosprávy a školy s prednáškou s názvom Klimaticky odolné sídla – od metodík, stratégií k realizácii adaptačných opatrení, ktorú zorganizoval Magistrát mesta Košice.
  –    25.04.2023 – sa Zuzana Hudeková zúčastnila workshopu Transnational workshop series Approaches to climate change adaptation in rural regions across Europe s prezentáciou o LIFE DELIVER: KLIMASKEN.
  –    17.05.2023 – sa Zuzana Hudeková zúčastnila národného workshopu Zmena klímy – ako ďalej, kde vystúpila s prezentáciou Medzinárodný kontext – ako pripravit AS/AP pre regionálne a lokálne samosprávy – metodika.
  –    v dňoch 19.06. až 21.06.2023 sa Lenka Nemcová a Zuzana Hudeková zúčastnili na konferencii European Conference on Climate Change Adaptation, kde prezentovali výstupy projektu.
 • Organizovali sme odborné semináre (celkom 100 účastníkov, k 3 hlavným výstupom – KLIMASKEN, Klimatický akčný plán a Katalóg opatrení pre mitigáciu, adaptáciu a podporu biodiverzity a zrealizovaným inovatívnym, prototypovým klimatickým riešeniam). Boli realizované tieto odborné semináre:
  –    13.04.2022 sa odborná garantka projektu, Zuzana Hudeková zúčastnila Konferencie A0, ktorú zorganizoval partner  IEPD       – 20.10.2022 sa Lenka Nemcová a Zuzana Hudeková zúčastnili Stretnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike na tému Klimaticko-energetické plány miest ako príspevok k riešeniu klimaticko-energetickej krízy
  –    10.11.2022 – organizácia odborného semináru pre verejnosť – Ako ďalej so zrážkovou vodou v sídlach?  Kaskády  – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve
  –    23.11.2023 bolo zorganizované Stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike – CITENERGO
 • Od otvorenia prezentačnej miestnosti v KVC sme obmenili formát poradenstva pre verejnosť tak, aby sme zasiahli väčšiu časť potencionálnych účastníkov. Rozšírili sme tiež počet tém:
  Témy:
  1. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti pri obnove budov  
  2. Stavebné úpravy pri obnove budov, projektová dokumentácia a s ňou súvisiace procesy
  3. Ochrana biodiverzity                                                                                                                       
  4. Hospodárenie so zrážkovou vodou                                                                                            
  5. Budovanie vegetačných striech, vegetačných stien, zeleň v spoločných priestoroch         
  6. Finančné poradenstvo v rámci zabezpečenia realizácie obnovy
  7. Zeleň obytných súborov a verejných priestranstiev
  8. Lokálne odpadové hospodárstvo
  9. Chladenie budov bez klimatizácie
  10. Zníženie uhlíkovej stopy – Klimatický Akčný Plán  pre Karlovu Ves
  Konali sa nasledovné podujatia:
  – Téma 2: Seminár + online webinár: Panelové bytové domy – panelstory v kontexte energetickej krízy sa uskutočnil dňa 19.01.2023 a zúčastnilo sa ho celkovo 57 jednotlivcov (11 prezenčne, 46 online).
  – Téma 7: Workshop (aj online): Ovocné dreviny v mestskom prostredí – príklady z Karlovej Vsi, Z.Hudeková sa uskutočnil dňa 28.3.2023 a zúčastnilo sa ho celkovo 7 jednotlivcov (5 prezenčne, 2 online).
  – Téma 5: Workshop (aj online): Zelené strechy na bytovkách, Branislav Siklienka, skygardens sa uskutočnil dňa 17.04.2023 a zúčastnilo sa ho celkovo 25 jednotlivcov (8 prezenčne, 17 online).
  – Téma 3: V dňoch 01.04.2023, 04.04.2023 a 13.04.2023 sa uskutočnilo poradenstvo na tému Môj sused belorítka – BROZ – Alena Pavlíková, Peter Lipovský, dokopy sa zúčastnilo 4 osoby (0+0+4 jednotlivci).
  – Téma 2:  Dňa 15.05.2023 sa konalo poradenstvo na tému Obnovy panelových domov –  Ľubica Šimkovicová z  IEPD + Edita Hyks – správkyňa BD z Hlaváčikovej+ Z. Hudeková MIU KV. Zúčastnilo sa na ňom 5 jednotlivcov.
  –  Téma 2: Poradenstvo ku obnove bytových domov – IPED,  19.1.2023, 18 účastníkov
  –  Téma 9: Chladenie budov bez klimatizácie – IePD,     18.07.2023,  46 účastníkov (online)
  –  Téma 1+3+4: Ako môžeme prispieť k zmierneniu dopadov klimatickej zmeny – 27.09.2023 – prezentácia interaktívnych modelov,  27.09.2023,  29 účastníkov
  –  Téma 1: Predstavenie brožúry SMART – Zvyšovanie odolnosti budov na zmenu klímy – IePD    28.09.2023, 35 účastníkov
  –  Téma 10: Znižovanie uhlíkovej stopy  (Zuzana Hudeková) , 25.10.2023, KVC otvorené pre verejnosť: 14:00-15:00
  –   Téma 5: Budovanie vegetačných striech, vegetačných stien (Zuzana Hudeková), 8.11. 2023,  KVC otvorené pre verejnosť: 14:00-15:00
  –  Téma 4: Vodozádržné opatrenia v sídelnom prostredí  (Zuzana Hudeková),  14.11. 2023, KVC otvorené pre verejnosť: 14:00-15:00
  – Téma 4: Adaptačné opatrenia v sídelnom prostredí  (Zuzana Hudeková),   22.11. 2023, KVC otvorené pre verejnosť: 14:00-15:00
  – Téma 1: Využívanie online nástroja KLIMASKEN (Zuzana Hudeková), 6.12.2023,  KVC otvorené pre verejnosť: 14:00-15:00
  – Téma 3: „Centrum otvorené pre verejnosť” k téme 3- BROZ podpora biodiverzity v mestskom prostredí (Alena Pavlíková)    Pondelky: 6.11., 13.11., 20.11., 4.12., 11.12. 2023, 16:00-17:00
  – Téma 3: „Centrum otvorené pre verejnosť”  k téme 3- BROZ vtáky, hniezdenie (Alena Pavlíková)    Stredy: 8.11., 15.11., 22.11., 6.12., 13.12. 2023, 16:00-17:00
  – Téma 3: „Centrum otvorené pre verejnosť”  k téme 3- BROZ  kosenie vs. nekosenie v meste (Alena Pavlíková)    Piatky: 3.11., 10.11., 24.11., 8.12., 15.12. 2023, 16:00-17:00
 • Otvorili sme Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu dňa 03.10.2022 (KVC)
 • V rámci poradenstva v oblasti udržateľnej obnovy bytových domov v Karlovej Vsi sme sme pre správcovské spoločnosti a spoločenstvá vlastníkov uskutočnili dve kolá prezentácií na témy:
  1. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti pri obnove budov
  2. Stavebné úpravy pri obnove budov, projektová dokumentácia a s ňou súvisiace procesy
  3. Ochrana biodiverzity
  4. Hospodárenie so zrážkovou vodou
  5. Budovanie vegetačných striech, vegetačných stien, zeleň v spoločných priestoroch
  6. Finančné poradenstvo v rámci zabezpečenia realizácie obnovy
 • Na mapovom GIS web portáli s mapovými kolekciami pre širokú verejnosť (https://mapy-karlovaves.hub.arcgis.com/), ktorý vznikol nad rámec pôvodného plánu, pribúdajú priebežne rôzne zaujímavé mapy  s adaptačnými a mitigačnými opatreniami realizovanými v Karlovej Vsi.
 • Pripravili sme a vyhodnotili druhý dotazníkový prieskum po dvoch rokoch Sídlisko Dlhé diely a zmena klímy – čo sa zmenilo po dvoch rokoch.
 • Pripravili sme Katalóg opatrení pre mitigáciu, adaptáciu a podporu biodiverzity – brožúru zameranú na zmenu klímy na sídliskách, vrátane popisu prístupu projektu DELIVER a prehľadu vhodných adaptačných a mitigačných opatrení.
 • Pripravili sme letáky o náučnom chodníku  a o dôležitosti podpory biodiverzity v slovenskom aj anglickom jazyku.
 • V máji 2021 bol dokončený náučný chodník v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova pri ZŠ A. Dubčeka. Na 5 drevených tabúľ bolo umiestnených 9 informačných textov. Ďalšia tabuľa vysvetľujúca dôležitosť podpory biodiverzity v meste bola umiestnená na drevenú tabuľu v MŠ Kolískova.
 • Pripravili sme základný projektový zámer Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu (CoCliBEC).
 • Pripravili sme Správu z participácie verejnosti pri príprave revitalizácie Jurigovho námestia
 • Obyvatelia Karlovej Vsi sa zapojili do prípravy revitalizácie Jurigovho námestia zapojením sa do dotazníkového prieskumu (1.-20.05.2019), počas Karloveského majálesu (18.05.2019), účasťou na plánovacej prechádzke (28.05.2019), na plánovacom workshope v Karloveskej knižnici (27.06.2019) a na stretnutí 29.11. 2019, kde projektantka predstavila návrh projektu obnovy námestia pred jeho dopracovaním
 • Prezentovali sme projekt na podujatiach pre verejnosť – stánok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na Karloveskom majálese (19.05.2018, 18.05.2019)
 • Vytvorili sme interaktívnu pocitovú mapu, do ktorej obyvatelia Karlovej Vsi zaznamenali, kde sa v čase horúčav cítia najpríjemnejšie, ktorým miestam sa vyhýbajú, kde je zlé ovzdušie, nepríjemný vietor, kde vidia problém s valiacou sa vodou z prívalových zrážok a kde poľadovica a intenzívne sneženie komplikuje dopravnú situáciu.
 • Pripravili sme a vyhodnotili sme dotazníkový prieskum Spokojnosť obyvateľov s kvalitou života na sídlisku Dlhé diely
 • Zúčastnili sme sa úvodnej konferencii projektov odmenených v rámci LIFE v Bruseli (2.-3.10.2018)
 • Prezentovali sme projekt na podujatiach pre verejnosť – stánok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na Karloveských hodoch (29.-30.09.2018, 27.-29.09.2019)
 • Realizovali sme prvý dotazníkový prieskum o vnímaní dopadov zmeny klímy a možných opatrení medzi obyvateľmi Karlovej Vsi,
 • Prezentovali sme projekt zástupcom piatich ukrajinských miest (Brody, Dubno, Čortkiv, Novojarivsk, Žovkva), ktorí absolvovali študijnú cestu v SR (21.09.2018)
 • Vytvorili sme webovú stránku projektu – pravidelne ju aktualizujeme
 • Vytvorili sme facebookovú stránku projektu https://www.facebook.com/resilientdistricts/– pravidelne ju aktualizujeme
 • Publikujeme články a iné mediálne výstupy 
 • Dali sme vyrobiť sme propagačný roll-up projektu
 • Zorganizovali sme úvodnú konferenciu projektu v Univerzitnej knižnici v Bratislave (12.09.2018)
 • Zorganizovali sme tlačovú konferenciu o projekte na ZŠ A.Dubčeka (19.06.2018)