Prístupy k hodnoteniu zmierňovania zmeny klímy

Štúdiu „Prehľad prístupov k hodnoteniu zmierňovania klimatickej zmeny a odolnosti mestského prostredia“, ktorú spracovali projektoví partneri z inštitúcie CI2, o.p.s. si môžete prečítať tu.

Cieľom štúdie bolo zmapovať súčasné prístupy k hodnoteniu zmierňovania klimatickej zmeny a odolnosti mestského prostredia. Štúdia definuje najdôležitejšie pojmy a vyjasňuje používanú terminológiu. Ďalej sa venuje pojmu hodnotenia adaptácie na zmenu klímy a tiež mapuje súčasné významné prístupy k hodnoteniu mitigácie. Na záver ponúka prehľad významných indikátorov a indikátorových setov využívaných v Európe aj v zahraniční pre hodnotenie zmierňovania klimatickej zmeny a odolnosti mestského prostredia.

V uplynulom období bolo v krajinách EU, ale aj vo svete podporené a implementované množstvo projektov, ktorú sa zameriavajú na implementáciu a hodnotenie adaptačných a mitigačných opatrení.

Existuje mnoho medzinárodných iniciatív, metodických rámcov, štandardov, ISO noriem a ďalších postupov, ktoré uľahčujú hodnotenie a implementáciu mitigačných opatrení a hodnotenie a znižovanie zraniteľnosti voči prejavom zmeny klímy. Obe oblasti (mitigácie aj adaptácie) sú však často ponímané oddelene, nie je riešený presah a integrácia mitigácií do adaptácií a opačne, resp. ich antagonistické a synergické vzťahy.

Chýbajú nám metódy, ktoré komplexne hodnotia mitigáciu a adaptáciu na mestské a sub-mestské oblasti prostredníctvom zrozumiteľných a dobre obhájiteľných indikátorov a ich indexov. Existuje značná priepasť medzi mitigačnými a adaptačnými politikami na národnej úrovni a úrovni miest. Úroveň budov je riešená úplne oddelene, väčšina existujúcich štandardov na „udržateľné stavebníctvo“ sa zaoberá predovšetkým mitigáciami (znižovanie spotreby energie, udržateľné materiály a pod.) a oblasť adaptácie je pre tieto štandardy pomerne okrajová.

Cieľom štúdie je urobiť prvý krok k hodnoteniu a integrácii oblastí mitigácie a adaptácie.