Ukončenie projektu DELIVER: SÍDLISKÁ AKO ŽIVÉ MIESTA ODOLNÉ VOČI ZMENE KLÍMY

Extrémy počasia vo forme vĺn letných horúčav, dlhotrvajúceho sucha, či práve naopak zvýšeného počtu prívalových dažďov, veterných smrští a iných extrémnych javov, nás presviedčajú, že zmena klímy a jej negatívne dôsledky na všetky oblasti života v meste sa stali realitou. Dôsledky zmeny klímy sa podľa viacerých scenárov budú prejavovať stále výraznejšie a to osobitne v sídelnom prostredí. Zmena klímy pred nás teda stavia výzvy, na ktoré je potrebné urgentne reagovať.

Hlavným cieľom 5,5 ročného projektu DELIVER bolo zvyšovať odolnosť sídlisk voči dopadom klimatickej zmeny, a to za pomoci realizácie vyváženého spektra adaptačných a mitigačných opatrení. MČ Bratislava-Karlova Ves ako hlavný koordinátor projektu spolu so svojimi partnermi projektu BROZ, Ci2, o.p.s., iEPD a KRI od 15.júna 2018 do 15.decembra 2023 realizovali množstvo aktivít, ktoré inšpirovali mnohé samosprávy na Slovensku aj v zahraničí. Realizáciou opatrení sa podarilo prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy mestskej časti, zlepšiť kvalitu života obyvateľov za pomoci zrealizovaných zelených opatrení a opatrení na podporu biodiverzity a vďaka hĺbkovým obnovám dvoch verejných budov prispieť k znižovaniu finančných nákladov na správu a údržbu majetku mestskej časti.

Súhrnný prehľad zrealizovaných aktivít pre podporu cieľov projektu Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy nájdete v brožúrke Zhrnutie projektu (Layman´s report).

Projekt DELIVER je vo svojej komplexnosti použitých riešení unikátny a jeho prínosy pre obyvateľov mestských sídiel cez zlepšenie životného prostredia v ich okolí bude potrebné rozvíjať a udržiavať aj po ukončení realizácie aktivít projektu. MČ Bratislava-Karlova Ves preto spolu so svojim partnermi pripravila Plán udržateľnosti výstupov projektu. Táto brožúra poskytuje prehľadný sumár naplánovaných aktivít smerujúcich k udržateľnosti zrealizovaných riešení pre napĺňanie jednotlivých cieľov projektu.