Klimaticky odolný rozvoj

V rokoch 2022 – 2023 bola zverejnená šiesta súhrnná hodnotiaca správa IPCC pod názvom „Klimatická zmena 2022: dôsledky, adaptácia a zraniteľnosť“. Zo správy vyplýva, že dôsledky klimatickej krízy už v súčasnosti spôsobujú rozsiahle straty a škody ľudstvu a ekosystémom na celom svete. Podľa jednotlivých scenárov sa budú tieto s každým stupňom oteplenia ešte zvyšovať.

Mnohí z nás sa asi v duchu pýtajú, či sú možnosti riešenia. V 6.hodnotiacej správe IPCC sa zdôrazňuje rámec riešení, ktorý nazývame klimaticky odolný rozvoj. Spája adaptáciu a mitigáciu, to znamená stratégie na prispôsobenie sa zmene klímy s opatreniami na zníženie emisií skleníkových plynov spolu s podporou udržateľného rozvoja pre všetkých.

Svoje osobitné postavenie má klimaticky odolný rozvoj v mestách. Stavebný priemysel, ktorý predstavuje 38 percent celkových globálnych emisií CO2 súvisiacich s energiou, bude hrať dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľa znížiť emisie skleníkových plynov a zároveň bude potrebné čoraz väčšiu pozornosť venovať adaptácii sídelného prostredia na nové podmienky vyplývajúce z dôsledkov meniacej sa klímy.

V rámci projektu DELIVER bola pripravená brožúra Klimaticky odolný rozvoj: Inovatívne riešenia a opatrenia na verejných priestranstvách a budovách, v ktorej sú predstavené inovatívne riešenia, ktoré boli realizované v súlade s konceptom klimaticky odolného rozvoja v sídelnom prostredí pri hĺbkovej obnove verejných budov a verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Tieto opatrenia boli realizované v rámci projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy ako aj v rámci ďalších projektov implementovaných mestskou časťou Bratislava–Karlova Ves.