Viete aké chránené živočíchy môžete nájsť na sídlisku Dlhé diely?

Sídlisko Dlhé diely sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na svahoch Devínskych Karpát. Začiatkom 80. tych rokov sa začala na tomto území mohutná výstavba panelových domov, čo spôsobilo zásadnú zmenu prírodných pomerov – zánik druhovo bohatých, prevažne extenzívne obhospodarovaných antropogénnych biotopov vinohradov, sadov a záhrad, a ich pomerne rýchlu transformáciu na sídliskovú urbanizovanú krajinu, so všetkými negatívnymi dopadmi na druhové bohatstvo voľne žijúcich živočíchov, ktoré takéto radikálne zmeny prostredia zvyčajne prinášajú. Jedným zo zámerov projektu DELIVER bolo prispieť k ochrane a posilneniu populácií vybraných druhov chránených živočíchov (stavovcov) v podmienkach urbanizovaného prostredia na sídlisku Dlhé diely.

Partneri projektu z BROZ sa počas piatich rokov realizácie projektu priebežne venovali sledovaniu výskytu vybraných živočíšnych druhov a na záver projektu vypracovali zaujímavú správu Monitoring výskytu vybraných druhov živočíchov na sídlisku Dlhé diely, ktorá prináša zhrnutie doterajších poznatkov o výskyte týchto vybraných druhov v záujmovom území a v jeho blízkom okolí. Správa obsahuje identifikáciu lokalít s možnosťou potenciálneho výskytu na základe prítomnosti vhodných biotopov pre jednotlivé druhy, spracovanie návrhu opatrení pre zvýšenie výskytu a početnosti cieľových druhov, a to prednostne v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60-62 pri ZŠ A. Dubčeka, v areáli MŠ Kolískova a v ich okolí, monitoring výskytu cieľových druhov a vyhodnotenie vplyvu realizovaných opatrení.

Výsledky monitoringu poukazujú na zvýšenie atraktivity záujmových lokalít, predovšetkým športovo-rekreačného areálu Majerníkova 60-62 pri ZŠ A. Dubčeka a areálu MŠ Kolískova, kde boli realizované viaceré opatrenia pre zvýšenie biodiverzity pre výskyt uvedených druhov. Úkryty pre ježkov a plazy boli už prvým rokom využívané ježkami, slepúchmi, jaštericami zelenými, užovkou stromov a užovkou hladkou. Viac zaujímavých informácií nájdete vo vypracovanej správe.