Zmierňovanie prehrievania povrchov na sídliskách

Negatívne dopady klimatickej zmeny pociťujeme čoraz častejšie a intenzívnejšie. Horúčavy, dlhšie obdobia sucha a naopak obdobia výdatných zrážok nie sú v súčasnosti výnimočné. Mestské prostredie vzhľadom na svoje špecifiká v podobe vysokého podielu asfaltových a betónových povrchov, ktoré absorbujú teplo a nezachytávajú zrážkovú vodu, je omnoho citlivejšie na súčasné prejavy klímy.

Partneri projektu z BROZ sa počas piatich rokov realizácie projektu priebežne venovali meraniu teplôt na rôznych povrchoch. Výsledkom tejto aktivity je Správa o klimatických podmienkach (teplota, vlhkosť) pred a po realizácii opatrení, ktorej cieľom je priniesť výsledky päť ročného sledovania teplôt rôznych povrchov, ich porovnanie a vyhodnotenie v konfrontácii s realizovanými opatreniami na znižovanie negatívnych dopadov klimatickej zmeny. Monitoring teplôt prebiehal v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60-62 približne v 14 dňových intervaloch v závislostí od počasia a personálnych možností, od mája do septembra v rokoch 2019 až 2023. Sledovaných bolo 19 rôznych povrchov na 15 miestach v areáli.

Z výsledkov jednoznačne vyplynulo, že pre budovanie klimaticky odolných sídlisk je najefektívnejšie realizovať chladenie za pomoci vegetácie. Potvrdilo sa, že medzi významné adaptačné opatrenia patrí výsadba stromov, kríkov, záhonov, diferencované kosenie trávnikov, zakladanie vegetačných striech a premena asfaltových a betónových nepriepustné povrchy na priepustné.