ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA PROJEKTU

Dňa 26.10.2023 sa v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave uskutočnila Záverečná konferencia k projektu DELIVER: “Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy”. Konferenciu s názvom „Odolné sídliská pre budúcnosť – nový prístup k budovaniu klimaticky odolných miest“ zorganizovala Mestská časť Bratislava-Karlova Ves v partnerstve s Úniou miest Slovenska a projektovými partnermi DELIVER: Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Ci2, Inštitút pre pasívne domy a Karpatský rozvojový inštitút. Konferencia bola určená pre predstaviteľov samospráv obcí a miest, štátnej správy, akademickú a odbornú verejnosť a zúčastnilo sa jej viac ako 40 účastníkov. Program konferencie pozostával z diskusií a týchto prezentácií:

1.) DELIVER: “Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy
2.) KLIMASKEN – nástroj na hodnotenie príspevku miest, mestských častí a jednotlivých budov k zmene klímy a ich adaptácia na jej dopady
3.) Metodické usmernenie vypracovanie Stratégie/Akčného Plánu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy– Klimatický Akčný Plán
4.) Hodnotenie rizík a zraniteľnosti na príklade projektu CLIMAAX – CLIMATE RISK ASSESSMENTS FOR EVERY EUROPEAN REGION
5.) DELIVER: pilotné adaptačné a mitigačné opatrenia na obytných budovách – IePD – Inštitút pre pasívne domy
6.) DELIVER: pilotné adaptačné a mitigačné opatrenia na verejných budovách – referát riadenia projektov, MČ Bratislava-Karlova Ves
7.) Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve
8.) Opatrenia na podporu biodiverzity na sídliskách
9.) Neinvestičné opatrenia  – zvyšovanie povedomia a vzdelávanie o problematike zmeny klímy

Po 2 blokoch pozostávajúcich z prezentácií sa uskutočnila osobná prehliadka príkladov opatrení zrealizovaných v Karlovej Vsi. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín podľa záujmu a mali možnosť sa osobne zoznámiť s realizovanými opatreniami:
a.) Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve
b.) Hĺbková obnova ZŠ A. Dubčeka a Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu